POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Acest website („site-ul”) este operat de către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. („BCR”). BCR poate fi mentionat în această Politică drept „noi”, „nouă” sau „al nostru/ă”.

1. Obiectul acestei Politici privind Confidențialitatea:

Prezenta Politică privind Confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la:

(i) activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră efectuate de către BCR, în calitate de Operator de date cu caracter personal și se aplica in desfasurarea activităților sale șii in îndeplinirea obiectului de activitate;

(ii) securitatea datelor si confidentialitatea prelucrarilor de date cu caracter personal

BCR prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 și, începând cu 25 mai 2018, cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată iar BCR va publica pe această pagină o versiune actualizată a Politicii. Prin consultarea frecventă a acestui site puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către BCR.

Website-ul BCR poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu activitatea BCR și cu privire la care BCR nu poartă nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri către alte website-uri operate de companiile afiliate BCR, care aplică politici separate în privința confidențialității. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dvs.

Găsiți mai jos detalii despre scopurile și temeiurile pentru care prelucrăm  datele dumneavoastră in funcție de calitatea pe care o aveți (în acest sens vă rugăm să  consultați secțiunea 2 de mai jos). De asemenea, puteți găsi informații și despre categoriile de date prelucrate, prelucrări pentru care avem nevoie de acordul dumneavoastră, categoriile de destinatari și statele către care se transferă datele dumneavoastră, durata prelucrării , utilizarea de cookies, normele de securitate a datelor aplicabile precum li drepturile de care beneficiați. Aceste din urmă secțiuni sunt comune pentru toate prelucrările de date, indifferent de calitatea pe care o aveți.

2. Cum prelucrăm datele in funcție de calitatea dumneavoastră și în ce scopuri

În funcție de calitatea pe care o aveți, BCR prelucrează datele dumneavoastră în scopuri și temeiuri diferite, după cum urmează:

Vă rugăm să consultați secțiunea privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri disponibilă aici.

 

A.  În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul bancar în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, raportării zilnice a tranzacțiilor conform legislației aplicabile, administrării conflictelor de interes, gestionării controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu angajații
 • gestiune administrativ – financiară;
 • păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) si arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi) și/sau ale alor documente ce conțin date cu caracter personal;
 •  audit intern;
 • asigurarea securității în incintele BCR și ale sucursalelor sale;
 • îndeplinirea tuturor obligaţiilor BCR legate de supravegherea bancară efectuată asupra BCR şi de raportare către autorităţile de supraveghere; respectarea cerinţelor prudenţiale naţionale şi europene aplicabile instituţiilor de credit;
 • gestionarea calității datelor;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.).
 • implementarea masurilor tehnice sa asigure securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta

B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

 • încheierea si executarea contractelor de muncă

C. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale BCR în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

 • implementarea unei linii interne de raportare a neconformităților sesizate de către orice persoane în legătură cu serviciile financiar – bancare oferite;
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BCR și / sau ale subsidiarelor sale în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;
 • scopuri de recrutare și resurse umane în ceea ce privește candidații și angajații BCR; acordarea de beneficii pentru persoanele vizate;
 • derularea proceselor de fuziuni și/sau achiziții la care participă și BCR

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

 • prevenirea fraudelor si garantarea secretului bancar prin analizarea/verificarea autenticităţii actului de identitate prezentat de dumneavoastră, pentru executarea şi îmbunătăţirea serviciilor bancare oferite dumneavoastră, prin preluarea în sistemul informatic de evidenţă al BCR, a datelor conţinute în actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile în materie;
 •  conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul bancar în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, raportării zilnice a tranzacțiilor conform legislației aplicabile, administrării conflictelor de interes, gestionării controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu clienții;
 •  pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor BCR legate de supravegherea bancară efectuată asupra BCR și grupului Erste şi de raportare către grupul Erste sau autorităţile de supraveghere;
 •  managementul riscului de creditare, al riscului strategic, prin realizarea unui profil al dumneavoastră;
 •  evaluarea eligibilităţii în vederea acordării unor produse şi servicii bancare standard sau personalizate (inclusiv etapa acordării/aprobării), prin realizarea unui profil luând în considerare indicatori în evaluarea solvabilităţii, a riscului de creditare, determinarea gradului de îndatorare;
 •  gestiune administrativ – financiară;
 • păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) si arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi) și/sau ale alor documente ce conțin date cu caracter personal;
 •  audit intern;
 • asigurarea securității în incintele BCR și ale sucursalelor sale;
 •  îndeplinirea tuturor obligaţiilor BCR legate de supravegherea bancară efectuată asupra BCR şi de raportare către autorităţile de supraveghere; respectarea cerinţelor prudenţiale naţionale şi europene aplicabile instituţiilor de credit;
 •  gestionarea calității datelor;
 •  gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.)
 •  implementarea masurilor tehnice sa asigure securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta
 •  managementul lichidităților, optimizării bilanțului și stabilirii prețurilor de transfer; managementul portofoliului;

B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

 •  derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între BCR şi dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați;
 •  furnizarea serviciilor de online banking; executarea în bune condiţii a tranzacţiilor bancare, în vederea dezvoltării/optimizării serviciilor bancare oferite de către BCR;
 •  colectarea de debite/recuperare creanţe (precum şi activităţi premergătoare acestora, inclusiv activităţi de due diligence);
 •  încheierea şi/sau executarea contractelor de asigurări şi reasigurări;
 •  monitorizarea adecvată a tuturor obligaţiilor asumate de partenerii contractuali ai BCR (persoane fizice) și/sau de clienți faţă de oricare dintre entităţile din Grupul BCR;
 •  gestionarea calitatii datelor incluzand transmiterea şi/sau transferul de informaţii necesare în determinarea capacităţii de plată şi a comportamentului de plată;
 •  efectuarea sau procesarea operațiunilor de plăți prin sistemul SWIFT, în măsura în care clienții solicită folosirea acestui sistem;
 •  gestionarea relatiei cu Clientul, transmiterea datelor la Biroul de Credit pe parcursul gestionarii relatiei de creditare

C. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale BCR în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

 •  implementarea unei linii interne de raportare a neconformităților sesizate de către orice persoane în legătură cu serviciile financiar – bancare oferite;
 •  îmbunătățirea serviciilor bancare furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne;
 •  scopuri de marketing simplu, PR și comunicare, efectuarea de sondaje cu privire la serviciile bancare, activitatea BCR, a membrilor Grupului BCR şi a terţilor parteneri contractuali;
 •  gestionarea reclamațiilor primite din partea dumneavoastră cu privire la serviciile bancare; realizarea unui profil în vederea prezentării celor mai potrivite produse/ servicii;
 •  transmiterea datelor la Biroul de Credit si Centrala Riscurilor Bancare pe parcursul gestionării relației de creditare ce intră în sfera de aplicare a regulilor privind Biroul de Credit; consultarea informaţiilor înregistrate pe numele Dumneavoastră în baza de date a Biroului de Credit de către oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit în vederea prestării de servicii financiar-bancare de creditare, la solicitarea Dumneavoastră respectiv in vederea ofertării Dumneavoastră cu astfel de produse;
 •  constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BCR și / sau ale subsidiarelor sale în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;
 •  derularea proceselor de fuziuni și/sau achiziții la care participă și BCR
 •  proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate)

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

 •  prevenirea fraudelor si garantarea secretului bancar prin analizarea/verificarea autenticităţii actului de identitate prezentat de dumneavoastră, pentru executarea şi îmbunătăţirea serviciilor bancare oferite dumneavoastră, prin preluarea în sistemul informatic de evidenţă al BCR, a datelor conţinute în actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile în materie;
 •  conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul bancar în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, raportării zilnice a tranzacțiilor conform legislației aplicabile, administrării conflictelor de interes, gestionării controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu clienții;
 •  pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor BCR legate de supravegherea bancară efectuată asupra BCR și grupului Erste şi de raportare către grupul Erste sau autorităţile de supraveghere;
 •  managementul riscului de creditare, al riscului strategic, prin realizarea unui profil al dumneavoastră;
 •  evaluarea eligibilităţii în vederea acordării unor produse şi servicii bancare standard sau personalizate (inclusiv etapa acordării/aprobării), prin realizarea unui profil luând în considerare indicatori în evaluarea solvabilităţii, a riscului de creditare, determinarea gradului de îndatorare;
 •  gestiune administrativ – financiară;
 • păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) si arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi) și/sau ale alor documente ce conțin date cu caracter personal;
 •  audit intern;
 •  asigurarea securității în incintele BCR și ale sucursalelor sale;
 •  îndeplinirea tuturor obligaţiilor BCR legate de supravegherea bancară efectuată asupra BCR şi de raportare către autorităţile de supraveghere; respectarea cerinţelor prudenţiale naţionale şi europene aplicabile instituţiilor de credit;
 • gestionarea calității datelor;
 •  gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.)
 •  implementarea masurilor tehnice sa asigure securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta
 •  managementul lichidităților, optimizării bilanțului și stabilirii prețurilor de transfer; managementul portofoliului;

B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

 • derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între BCR şi dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați;
 • furnizarea serviciilor de online banking; executarea în bune condiţii a tranzacţiilor bancare, în vederea dezvoltării/optimizării serviciilor bancare oferite de către BCR;
 • colectarea de debite/recuperare creanţe (precum şi activităţi premergătoare acestora, inclusiv activităţi de due diligence);
 • încheierea şi/sau executarea contractelor de asigurări şi reasigurări;
 • monitorizarea adecvată a tuturor obligaţiilor asumate de partenerii contractuali ai BCR (persoane fizice) și/sau de clienți faţă de oricare dintre entităţile din Grupul BCR;
 • gestionarea calitatii datelor incluzand transmiterea şi/sau transferul de informaţii necesare în determinarea capacităţii de plată şi a comportamentului de plată;
 • efectuarea sau procesarea operațiunilor de plăți prin sistemul SWIFT, în măsura în care clienții solicită folosirea acestui sistem;

C. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale BCR în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

 •  implementarea unei linii interne de raportare a neconformităților sesizate de către orice persoane în legătură cu serviciile financiar – bancare oferite;
 •  îmbunătățirea serviciilor bancare furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne;
 •  scopuri de marketing simplu, PR și comunicare, efectuarea de sondaje cu privire la serviciile bancare, activitatea BCR, a membrilor Grupului BCR şi a terţilor parteneri contractuali;
 •  gestionarea reclamațiilor primite din partea dumneavoastră cu privire la serviciile bancare; realizarea unui profil în vederea prezentării celor mai potrivite produse/ servicii;
 •  transmiterea datelor la Biroul de Credit si Centrala Riscurilor Bancare pe parcursul gestionării relației de creditare ce intră în sfera de aplicare a regulilor privind Biroul de Credit; consultarea informaţiilor înregistrate pe numele Dumneavoastră în baza de date a Biroului de Credit de către oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit în vederea prestării de servicii financiar-bancare de creditare, la solicitarea Dumneavoastră respectiv in vederea ofertării Dumneavoastră cu astfel de produse;
 •  constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BCR și / sau ale subsidiarelor sale în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;
 •  derularea proceselor de fuziuni și/sau achiziții la care participă și BCR
 • proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate)

A. În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul bancar în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, raportării zilnice a tranzacțiilor conform legislației aplicabile, administrării conflictelor de interes, gestionării controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu partenerii;
 •  pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor BCR legate de supravegherea bancară efectuată asupra BCR și grupului Erste şi de raportare către grupul Erste sau autorităţile de supraveghere;
 •  gestiune administrativ – financiară;
 • păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) si arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi) și/sau ale alor documente ce conțin date cu caracter personal;
 •  audit intern;
 •  asigurarea securității în incintele BCR și ale sucursalelor sale;
 •  îndeplinirea tuturor obligaţiilor BCR legate de supravegherea bancară efectuată asupra BCR şi de raportare către autorităţile de supraveghere; respectarea cerinţelor prudenţiale naţionale şi europene aplicabile instituţiilor de credit;
 •  gestionarea calității datelor;
 •  gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.)
 •  implementarea masurilor tehnice sa asigure securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta

B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

 •  derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între BCR şi dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați;
 •  colectarea de debite/recuperare creanţe (precum şi activităţi premergătoare acestora, inclusiv activităţi de due diligence);
 •  încheierea şi/sau executarea contractelor de asigurări şi reasigurări;
 •  monitorizarea adecvată a tuturor obligaţiilor asumate de partenerii contractuali ai BCR (persoane fizice) și/sau de faţă de oricare dintre entităţile din Grupul BCR;

C. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale BCR în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

 •  implementarea unei linii interne de raportare a neconformităților sesizate de către orice persoane în legătură cu serviciile financiar – bancare oferite;
 •  îmbunătățirea serviciilor bancare furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne;
 •  constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BCR și / sau ale subsidiarelor sale în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;
 •  derularea proceselor de fuziuni și/sau achiziții la care participă și BCR
 •  proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate);
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BCR și / sau ale subsidiarelor sale în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;
 • gestionarea reclamatiilor în legătură cu serviciile BCR.

A. În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

 •  conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul bancar în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, administrării conflictelor de interes, gestionării controalelor din partea autorităților
 •  pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor BCR legate de supravegherea bancară efectuată asupra BCR și grupului Erste şi de raportare către grupul Erste sau autorităţile de supraveghere;
 •  gestiune administrativ – financiară;
 • păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) si arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi) și/sau ale alor documente ce conțin date cu caracter personal;
 •  audit intern;
 •  asigurarea securității în incintele BCR și ale sucursalelor sale;
 •  îndeplinirea tuturor obligaţiilor BCR legate de supravegherea bancară efectuată asupra BCR şi de raportare către autorităţile de supraveghere; respectarea cerinţelor prudenţiale naţionale şi europene aplicabile instituţiilor de credit;
 •  gestionarea calității datelor;
 •  implementarea masurilor tehnice sa asigure securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta

B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

 •  derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între BCR şi dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați;
 •  monitorizarea adecvată a tuturor obligaţiilor asumate de partenerii contractuali ai BCR (persoane fizice);

C. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale BCR în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

 •  implementarea unei linii interne de raportare a neconformităților sesizate de către orice persoane în legătură cu serviciile financiar – bancare oferite;
 •  constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BCR și / sau ale subsidiarelor sale în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;
 •  derularea proceselor de fuziuni și/sau achiziții la care participă și BCR
 •  proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate)
 • gestionarea reclamatiilor în legătură cu proiectele BCR

A. În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul bancar în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, administrării conflictelor de interes, gestionării controalelor din partea autorităților
 • asigurarea securității în incintele BCR și ale sucursalelor sale;
 •  gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.)
 • arhivare
 • audit intern
 • îndeplinirea tuturor obligaţiilor BCR legate de supravegherea bancară efectuată asupra BCR şi de raportare către autorităţile de supraveghere; respectarea cerinţelor prudenţiale naţionale şi europene aplicabile instituţiilor de credit;
 •  gestionarea calității datelor;
 •  implementarea masurilor tehnice sa asigure securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta

B. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale BCR în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

 • implementarea unei linii interne de raportare a neconformităților sesizate de către orice persoane în legătură cu dumneavoastră;
 •  îmbunătățirea serviciilor bancare furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne;
 •  scopuri de marketing simplu, PR și comunicare, efectuarea de sondaje cu privire la serviciile bancare, activitatea BCR, a membrilor Grupului BCR şi a terţilor parteneri contractuali;
 •  gestionarea reclamațiilor primite din partea dumneavoastră;
 •  constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BCR și / sau ale subsidiarelor sale în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;
 •  derularea proceselor de fuziuni și/sau achiziții la care participă și BCR
 • proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate)

BCR prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, precum și date care sunt generate pe baza acestora, precum codul de identificare client, date de tranzacționare, informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de orice persoană. Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastră în momentul în care utilizați site-ul nostru precum și în derularea relațiilor contractuale încheiate și prestării serviciilor de către BCR in care sunteti implicat.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor bancare și/sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către BCR.

Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca BCR să obțină consimțământul dumneavoastră. BCR va obține acest consimțământ prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de către dumneavoastră a unei note de informare puse la dispoziție de către BCR când vizitați o sucursală a BCR sau prin intermediul website-ului BCR ( online). Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment iar BCR va ține cont de preferințele dumneavoastră. Scopurile pentru care este cel mai probabil ca BCR să obțină consimțământul dumneavoastră sunt următoarele: prelucrarea codului numeric personal, inclusiv transferul acestei categorii de date, în state din cadrul UE/SEE și din afara UE/SEE, în măsura în care consimțământul este necesar conform cerințelor legale - această activitate de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin BCR pentru prestarea serviciilor bancare și asigurarea identificării unice a persoanei în sistemele BCR, pentru garantarea secretului bancar; marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse și servicii BCR, ale grupului BCR, ale partenerilor și ale grupului Erste, inclusiv transmiterea de către BCR a unor comunicări comerciale în acest scop; accesarea datelor pe care le deține Centrala Riscului de Credit (CRC), Biroul de Credit, ANAF precum și orice alte baze de date puse la dispoziție de entități publice în condițiile legii despre dvs., pentru a vă putea evalua eligibilitatea în vederea ofertării unor produse și servicii standard sau personalizate.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, BCR poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii BCR, entităţile din Grupul BCR, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip, organizații internaționale, furnizorii de servicii şi bunuri, societăţi bancare, birouri de credit, agenţi de colectare a debitelor sau recuperare a creanţelor, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței, alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai BCR.

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca BCR să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE/ SEE: Austria, Cehia, Ungaria, Croația, Belgia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, cât și în afara UE/SEE către Statele Unite ale Americii. Pentru transferurile în afara UE/SEE, BCR își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții recunoscute de lege.

Este posibil ca în derularea activităților sale, statele de transfer mai sus-menționate să se modifice. In acest caz lista de state de transfer mentionata mai sus va fi actualizata.

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, BCR va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor bancare, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligatia de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, BCR să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Acest site utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind acest aceste module și modul în care sunt folosite pot fi accesate aici.

BCR acordă o importanță sporită datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure securitatea adecvata pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, BCR implementează măsuri tehnice şi organizatorice pentru protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către BCR, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea BCR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către BCR a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – insa este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, BCR să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • începând din 25 mai 2018, dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • începând din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv :(i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către BCR către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către BCR, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere (în format material/electronic prin e-mail) către: dpo@bcr.ro.

Puteți, de asemenea, contacta oricând Responsabilul BCR privind protecția datelor la adresa de e-mail dpo@bcr.ro

În măsura în care aveți sugestii privind prezenta Politica de Confidențialitate, vă încurajăm să transmiteți aceste sugestii la: dpo@bcr.ro

×
George
Primul banking inteligent
Descarcă