Participarea BCR la Sistemul Biroului de Credit

BCR prelucrează și transmite către SC Biroul de Credit SA următoarele informații despre clienții persoane fizice:

date de identificare a persoanei fizice: numele, prenumele, iniţiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reședința, numărul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod țară și serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente;
date și informații legate de produse de tip credit, similar sau de asigurări: cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadentă a restanţei, numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului), date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvenţa plăţilor, suma plătită, rata lunară, denumirea şi adresa angajatorului) și informații legate de calitatea de girant, codebitor sau beneficiar de poliță de asigurare a persoanei fizice în legătură cu produsul acordat;
date referitoare la fraudulenți: cuprinde informații legate de săvârșirea de infracțiuni sau contravenții în domeniul financiar-bancar, în relația directă cu BCR, constatate prin hotărâri judecătorești definitive sau irevocabile, după caz, ori prin acte administrative necontestate;
date referitoare la inadvertențe constatate de BCR: cuprinde informații legate de date și informații neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitării creditului, din culpa solicitantului;
numărul de interogări: indică numărul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanți, în scopul acordării și derulării unei relații de creditare. Interogările sunt stocate și dezvăluite Participanților pentru o perioadă de până la 6 luni și utilizate în calculul FICO® Score de la Biroul de Credit. FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, obținut în urma procesului statistic care prelucrează informațiile înregistrate de Participanți în Sistemul Biroului de Credit și indică probabilitatea ca respectivul client să-și plătească în viitor ratele la timp.

Datele clientului prevăzute mai sus pot fi prelucrate de Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participanților, a FICO® Score de la Biroul de Credit. Principalele cauze care determină scăderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afișate sub forma codurilor-motiv.  FICO® Score de la Biroul de Credit este rezultatul aplicării unei metode statistice care ia în calcul datele cu care persoanele vizate sunt înregistrate în Sistemul Biroului de Credit. FICO® Score de la Biroul de Credit reprezintă un element cu grad ridicat de predictibilitate care, alăturat datelor din Raportul de Credit și informațiilor obținute de Participanți din alte surse, concură la evaluarea corectă a bonității clientului în vederea încheierii/derulării contractului de credit.

Scopul prelucrării acestor date constă în interesul legitim al BCR de a cunoaște comportamentul debitorilor persoane fizice pentru evaluarea solvabilității, reducerea riscului la creditare și determinarea gradului de îndatorare a acestora.

Orice persoană fizică își poate exercita drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial nr.790/12.12.2001 cu modificările ulterioare, astfel:

1.                Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

2.                Dreptul de acces la date: dreptul de a obține de la Biroul de Credit la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legatură cu persoana sa sunt sau nu prelucrate de către acesta, inclusiv FICO® Score de la Biroul de Credit. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere, întocmită în formă scrisă, datată și semnată către S.C. Biroul de Credit S.A., la adresa: "Biroul de Credit SA, Str. Sfânta Vineri nr. 29, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030203",  sau prin e-mail: situatie@birouldecredit.ro, în care să se comunice datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un număr de telefon);

  • dreptul de a obține, la momentul comunicării deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit de la Biroul de Credit, care a fost utilizat de către BCR în analiza cererii de credit, împreună cu informațiile prevăzute la art. 13 din Legea 677/2001;

3.                Dreptul de intervenție: dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte, inclusiv asupra celor care au fost utilizate în calculul FICO® Score de la Biroul de Credit. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere către instituția care a înscris datele la Biroul de Credit, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită intervenția, motivul justificat și modul de intervenție;

4.                Dreptul de opoziție: dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, inclusiv a FICO® Score de la Biroul de Credit, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere către BCR, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația particulară a persoanei.”

5.                Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința persoanei vizate, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

6.                Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost încălcate.

×
George
Primul banking inteligent
Descarcă