TGCA – Informare privind protecția datelor personale

1. Banca – operator

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare în legătura cu Documentația Contractuală, BCR poate să prelucreze date cu caracter personal aparținând Persoanelor Vizate, primite de la Client în vederea inițierii relațiilor de afaceri și/sau pe parcursul derulării acestora, fără a beneficia însă de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea acestor categorii de persoane. În acest context este responsabilitatea Clientului să informeze Persoanele Vizate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și să obțină consimțământul acestora privind prelucrarea datelor, în măsura în care este necesar, în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege. Clientul confirmă în mod expres că va respecta obligația de informare a Persoanelor Vizate înainte de fiecare transmitere de date cu caracter personal către Bancă sau în relația cu Banca, pe întreaga durată de aplicare a Documentației Contractuale.

În acest sens, Clientul se obligă să furnizeze Persoanelor Vizate (anterior transmiterii către Bancă a datelor cu caracter personal ale acestora) prezenta informare. 

Scopurile pentru care se prelucrează datele cu caracter personal

În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, BCR prelucrează datele cu caracter personal pentru colectare debite/recuperare creanțe, în vederea îndeplinirii obligațiilor BCR legate de supravegherea bancară efectuată asupra BCR și de raportare intra grup și/sau către autoritățile de supraveghere, respectarea cerințelor prudențiale naționale și europene aplicabile instituțiilor de credit, inclusiv pentru conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul bancar în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, garantării secretului bancar prin analizarea, verificarea autenticității actului de identitate prezentat de Persoanele Vizate și a identității acestora și alocarea gradului de risc, executarea și îmbunătățirea serviciilor bancare, prin preluarea în sistemul informatic de evidență al BCR, a datelor conținute în actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile în materie, raportarea zilnică a tranzacțiilor conform legislației aplicabile, consultarea bazei de date a Centrala Riscului de Credit pentru Persoanele Vizate, în vederea prestării de servicii financiar-bancare de creditare, la solicitarea Clientului respectiv, în vederea ofertării Clientului cu astfel de produse, managementul riscului de creditare, al riscului strategic, administrării conflictelor de interes, gestionării calității datelor, gestionării controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu Clienții, gestionării relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.), prevenirea fraudelor, gestiune administrativ – financiară, audit intern, păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea potrivit prevederilor legale ale Documentației Contractuale (inclusiv asigurarea operațiunilor conexe acestor activități), și/sau ale alor documente ce conțin date cu caracter personal, asigurarea securității în incintele BCR și ale Unităților Bancare, monitorizarea video a spațiilor și a bunurilor prin amplasarea de sisteme de supraveghere în vederea asigurării protecției bunurilor și valorilor conform legii, implementarea masurilor tehnice să asigure securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță), managementul lichidităților, optimizării bilanțului și stabilirii prețurilor de transfer; managementul portofoliului. 

Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate de către BCR

Categorii de destinatari către care pot fi dezvăluite datele cu caracter personal

Durata prelucrării. Destinația ulterioară a datelor cu caracter personal

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

2. Banca – persoană împuternicită a Clientului