NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților Operatorului BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA

1.   DENUMIREA OPERATORULUI

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. cu sediul în Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, București, cod poștal 060071, Registrul Comerţului: J40/90/1991, Registrul Bancar, Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999, Cod Unic de Înregistrare: RO 361757, denumită în continuare „Operatorul“ în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare denumit „Regulamentul”), vă oferă mai jos informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în mod direct și/sau obținute în mod indirect de Operator din alte surse.

Operatorul are desemnat un Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal pe care îl puteți contacta în legatură cu orice întrebări precum și pentru exercitarea drepturilor tale legate de prelucrarea Datelor personale de către Operator, la datele de contact descrise mai jos:

Adresa e-mail: DPO@bcr.ro

Adresa poștală: Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, București, cod poștal 060071

BCR prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor UE nr. 679/2016 și legislația națională din domeniul protecției datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea postata pe site-ul BCR.

2. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN SCOPUL RECRUTĂRII:

Operatorul, prelucrează datele dumneavoastră, în situația în care aveți calitatea de candidat pentru posturile deschise în cadrul organizației Operatorului (denumit în continuare și "Persoană vizată"), în condițiile descrise după cum urmează:

(a)      date personale de identificare:  numele, prenumele, adresa de domiciliu, reședința, data nașterii, numarul de telefon și adresa de email, naționalitatea, cetățenia,  datele din cartea de identitate sau pașaportul, cum ar fi CNP, seria și numărul CI/Pașaportului, sau alte date de identificare în măsura în care sunt incluse în CV-ul Persoanei Vizate și/sau în orice formulare de cerere;

(b)    date care permit verificarea condițiilor de eligibilitate și de selecție aferente procesului de recrutare:  informațiile  incluse în actele de studii (ex: diploma de bacalaureat, diploma de licență, diploma de master, doctorat, etc), atestate/certificate profesionale sau atestate emise de autoritățile de reglementare, specifice postului, vizele de ședere în țară, referințe, note de interviu, evidențe/rezultatele verificărilor anterioare angajării, informații incluse în CV-ul Persoanei Vizate și/sau în orice formulare de cerere;

(c)    date privind examinarea profesională a Persoanei Vizate: referințe, evidențe/rezultate ale verificărilor Persoanei Vizate, experiență profesională;

(d)    date privind remunerația și taxele și impozitele legale: evidențe privind oferta de muncă, cum ar fidar nelimitându-se la: detalii privind salariul propus și oferit, bonusuri, beneficii, date privind taxele și impozitele datorate de Persoana Vizată conform legislației fiscale aplicabile;

(e)    date privind sănătatea: informații despre condiția medicală a Persoanei Vizate, detalii privind eventuale dizabilități sau restricții de muncă;

(f )    date referitoare la disciplina Persoanei Vizate la locul de muncă: informații privind eventuale comportamente ale Persoanei Vizate și/sau proceduri disciplinare în care a fost implicată, furnizate în procesul de screening (pentru persoanele membre în organele de conducere sau persoanele care ocupă funcții de conducere de nivel mediu a unor activități precum și pentru persoanele care ocupă funcții–cheie). După angajare, datele persoanelor care nu au această calitate, se șterg sau vor fi transformate în date anonime;

(g)    date referitoare la cazierul judiciar și/sau fiscal, după caz al Persoanei Vizate și date rezultate în urma verificărilor privind reputația și integritatea realizate de Direcția Conformitate și Direcția Antifraudă a Operatorului: în funcție de poziția pentru care aplicați și în măsura în care veți fi selectat pentru a primi o ofertă de angajare din partea Operatorului, este posibil ca Operatorul să vă solicite cazierul judiciar și /sau cazierul fiscal, prelucrarea având la bază îndeplinirea unei obligații legale sau a unui interes legitim al Operatorului. De asemenea, normele prudențiale impuse de BNR și legislația aplicabilă ne obligă să efectuăm anumite verificări de conformitate și antifraudă pentru a determina integritatea și reputația dumneavoastră prin interogarea anumitor baze de date publice, precum Portalul instanțelor, Registrul Comerțului, Ministerul Finanțelor și a altor informații publice, inclusiv dintre cele disponibile pe rețelele de socializare sau platforme online;

(h )   date colectate din supravegherea video a căilor de acces în spatiile Operatorului, din interior.

De asemenea, în vederea respectării obligațiilor impuse de Regulamentele BNR privind evitarea conflictelor de interese, BCR va prelucra următoarele date cu caracter personal ale rudelor angajaților (până la gradul IV inclusiv) care au relații de muncă cu societăți din grupul BCR: nume, prenume, cod numeric personal sau data nașterii, poziție/funcție.

Având în vedere că aceste date nu se obțin în mod direct de la membrii de familie ai angajaților și că BCR nu ar avea cum să realizeze, în mod practic, informarea acestora cu privire la activitățile de prelucrare, este în responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că membrii dumneavoastră de familie au fost informați în mod corect și că s-a obținut consimtământul acestora (dacă este cerut de lege) cu privire la activitățile de prelucrare detaliate în prezenta notă de informare.

3. SURSA DATELOR

Colectăm datele dvs. personale direct de la dvs., la sediul nostru și la punctele noastre de lucru din țară, fizic, prin telefon sau prin e-mail, de pe internet (site-uri de recrutare etc.), prin pagina de cariere a băncii, de la societăți de recrutare la care am apelat în vederea angajării, de la furnizorii de servicii de formare profesională de training și alți furnizori de servicii implicați în executarea contractului individual de muncă/de administrare sau de mandat.

Ne furnizați direct datele Dvs. prin intermediul CV-ului depus în vederea angajării, prin solicitări/comunicări transmise în procesul de recrutare sau indirect, prin recomandările primite de la alte persoane.

De asemenea,  în funcție de poziția pentru care aplicați și în măsura în care veți fi selectat pentru a primi o ofertă de angajare din partea Operatorului, este posibil ca Operatorul să consulte datele dumneavoastră cu caracter personal din baze de date publice (prelucrarea având la bază îndeplinirea unei obligații legale sau a unui interes legitim al Operatorului), conform celor precizate în prezenta notă de informare precum și bazele de date menținute de Operator - listele cu indicatori relevanți pentru analiza integrității persoanelor gestionate intern la nivelul BCR.  De asemenea, normele prudențiale impuse de BNR și legislația aplicabilă ne obligă să efectuăm anumite verificări de conformitate și antifraudă pentru a determina integritatea și reputația dumneavoastră prin interogarea anumitor baze de date publice.

Furnizarea datelor de către dumneavoastră este necesară Operatorului pentru conformarea cu obligațiile legale aplicabile, îndeplinirea formalităților precontractuale (evaluarea aplicației dumneavoastră) precum și îndeplinirea intereselor legitime ale Operatorului.

4. TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

I.  Se realizează activități de prelucrare, întemeiate pe efectuarea de demersuri în vederea încheierii contractului de muncă (temei juridic), pentru următoarele scopuri:

 • evaluarea aplicației Persoanei vizate în vederea luării unei decizii cu privire la ofertarea acesteia;
 • programarea și desfășurarea interviului de angajarare, elaborarea/selecția/finalizarea listei scurte cu Persoanele Vizate care se apropie cel mai mult de cerințele postului deschis;
 • întocmirea documentației de angajare.

II.  Se realizează activități de prelucrare, întemeiate pe îndeplinirea unei obligații legale (temei juridic), pentru următoarele scopuri:

 • în vederea examinării prealabile a dreptului/Permisului de muncă în România al Persoanei Vizate;
 • supravegherii video în vederea asigurării protecției bunurilor și persoanelor, prevenirea pierderii datelor pentru garantarea securității sistemelor informatice, etc.;
 • realizării raportărilor/comunicării cu autorități/instituții cu atribuții de control/supraveghere/monitorizare, etc;
 • realizarea verificărilor de conformitate și antifraudă privind reputația și integritatea Persoanei Vizate pentru conformarea cu normele BNR și legislația aplicabilă;
 • prelucrarea cazierului judiciar și fiscal și îndeplinirea formalităților de aprobare cu BNR și ASF în vederea încadrării Persoanei Vizate pe funcția pentru care este ofertată;
 • administrarea conflictelor de interese care ar putea fi generate de activitățile extra-profesionale, precum și de relațiile de rudenie;
 • audit intern;
 • conformarea cu obligațiile legale din legislația muncii.

III.  Se realizează activități de prelucrare, întemeiate pe asigurarea unui interes legitim al Operatorului (temei juridic) pentru următoarele scopuri:

 • Conservarea dreptului la apărare al Operatorului prin stocarea datelor pe durata aplicabilă;
 • Implementarea unor mijloace ce permit oricărei persoane să semnaleze neconcordanțele sesizate în legătură cu activitatea Operatorului (menținerea unei linii de raportare de tip whistleblowing);
 • Prelucrarea datelor menționate în cazierul judiciar (pentru Persoanele Vizate care aplică pentru poziții cu privire la care solicitarea cazierului nu reprezintă o obligație legală) în scop de conformitate și antifraudă în vederea verificării reputației și integrității Persoanei Vizate;
 • Contactarea Persoanei Vizate de către Operator în vederea oferirii altor oportunități de angajare (în ipoteza în care procesul de recrutare inițial nu rezultă în încheierea unui contract individual de muncă);
 • Realizarea de cercetări și analize statistice în legatură cu procesul de recrutare și persoanele vizate.

Procesul de recrutare poate implica realizarea de profile ale candidaților, dar decizia de angajare nu se ia prin procese decizionale automate.

5. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR:

În cadrul scopurilor legate de activitatea de resurse umane, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp și în conformitate cu condițiile și prevederile legale, astfel:

a)     pe durata desfășurării procesului de recrutare, până la momentul angajării (dacă va fi cazul), dată după care datele vor fi păstrate în dosarul de personal al Persoanei Vizate și vor fi prelucrate în scopul executării contractului de muncă și păstrate în conformitate cu legislația aplicabilă pe durata respectivului contract;

b)     în cazul în care nu deveniți angajatul BCR, datele se vor păstra pe o perioadă de 3 ani (termen general de prescripție) de la data înregistrării candidaturii Persoanei Vizate pentru scopul menționat la Cap. 4 art. III pct. i.

Totodată, în această situație, BCR va prelucra datele din aplicația dumneavoastră și în scopul contactării pentru oferirea de noi oportunități de angajare, în acest caz durata prelucrării fiind de 6 luni de la data înregistrării candidaturii. În măsura în care nu doriți să fiți contactat în acest scop vă rugăm să ne contacțati telefonic la 021.407.42.00 sau la următoarea adresă: DPO@bcr.ro

La expirarea termenului de prelucrare stabilit în prezenta notă de informare, datele cu caracter personal vor fi șterse sau anonimizate, după caz.

6. DESTINATARI:

În vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate, BCR poate dezvălui în anumite situații datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate în calitate de candidați către următoarele categorii de destinatari: împuterniciți, furnizori de servicii medicale, alte societăți din grupul BCR sau Erste.

7. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca BCR să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE/ SEE: Austria. De asemenea, datele din platforma Symphony Talent sunt transferate în Statele Unite ale Americii.

8. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către BCR, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea BCR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către BCR a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – însă este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, BCR să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv: (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către BCR către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare întemeiate pe consimțământ și pe interes legitim (inclusiv activitățile de profilare);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteți contacta Operatorul printr-o solicitare scrisă, datată și semnată - în atenția Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal - pe care îl puteți contacta în legatură cu orice întrebări sau preocupări, precum și pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră legate de prelucrarea Datelor personale de către Operator, la datele de contact descrise mai jos:

Adresa e-mail DPO@bcr.ro

Adresa postală: Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, București, cod poștal 060071

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată și vi se va răspunde în termen de o lună de la primirea solicitării de către Operator, conform Regulamentului european privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date nr. 679/2016, a legislației naționale și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului.