Prelucrarea datelor cu caracter personal - Credite

Ce facem cu datele tale

Persoane vizate de prelucrări

Date cu caracter personal

Scopuri de prelucrare

Profilări și decizii automate

Durata prelucrării

Destinatarii datelor

Transferuri de date

Drepturile de care beneficiați

Informare referitoare la prelucrarea datelor personale în Sistemul Biroului de Credit pentru Împrumutat şi Coplătitor(i), după caz (persoana/persoane vizată/vizate)