Depozitul colateral

Produse prin intermediul cărora se consemnează o sumă în favoarea unei alte entități decât deținătorul fondurilor, în scopul garantării prestării unui serviciu / rambursării unui credit / respectarea unor proceduri interne.

Descriere

Depozitul colateral de buna execuție - un depozit bancar deschis pe numele contractantului, la solicitarea acestuia în favoarea entităţii contractante, pe baza contractului de furnizare de produse/ de servicii /de lucrări sau a documentaţiei pentru depunerea şi elaborarea ofertelor, în cazul achiziţiilor publice, pentru gestionarea sumelor constituite drept garanţie. Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie şi cuantumul acesteia sunt stabilite în contract de către părţile contractante sau în documentaţia pentru depunerea şi elaborarea ofertelor.

 • Beneficiari: persoane juridice
 • Moneda: lei/valută
 • Suma: deschiderea depozitului colateral pentru garanţii de bună execuţie nu este plafonată din punct de vedere al sumei, aceasta fiind determinată de prevederile contractuale sau ale documentaţiei pentru depunerea şi elaborarea ofertelor
 • Perioada de valabilitate: perioada cuprinsă între data deschiderii depozitului şi data lichidării acestuia
 • Dobânda: variabilă

Depozitul colateral de consemnare garanții gestionari - Depozit deschis pe numele persoanei juridice, în care vor fi evidenţiate garanţiile în numerar, depuse pentru gestionari/administratori/cenzori, conform prevederilor legale în acest sens; depozitul se dezvoltă pe conturi analitice corespunzătoare fiecărui gestionar, persoană fizică în parte

 • Monedă: lei/valută
 • Suma minimă de constituire: nu există plafon minim
 • Perioada de valabilitate: cuprinsă între data deschiderii depozitului (inclusiv) şi data lichidării acestuia, respectiv retragerii  sumelor

Deschiderea depozitului colateral este condiţionată de încheierea Convenţiei pentru consemnarea garanţiilor gestionarilor, între bancă şi entitatea solicitantă.

Alimentarea depozitului colateral se va face prin depunere de numerar/virament.

La deschiderea depozitelor colaterale corespunzătoare fiecărui gestionar, persoana juridică va prezenta, pe bază de borderou, datele de identificare ale gestionarilor şi suma aferentă.

Banca are obligaţia de a restitui în numerar sau prin virament sumele depuse drept garantie, dupa caz:

 • gestionarului/administratorului/cenzorului menţionat în depozitul colateral pe baza comunicării scrise dată de persoana jurídică;
 • persoanei juridice pe baza cererii acesteia şi a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obţinut împotriva gestionarului/ dovezii achitării anterioare, din casieria proprie a contravalorii garanţiei şi a dobânzii aferente acesteia (copie conform cu originalul a chitanţei/ ordinului de plată)

Lichidarea depozitului se face la solicitarea justificată a titularului de cont, după lichidarea conturilor analitice corespunzătoare fiecărui gestionar.

Depozitul colateral pentru garantarea produselor de tip credit - Reprezintă un depozit bancar constituit drept garanţie pentru creditul/acordul de garanţare/avalizare oferit de bancă.

 • Beneficiari: persoane juridice
 • Moneda: lei/valută
 • Suma: deschiderea depozitelor colaterale nu este plafonată din punct de vedere al sumei
 • Scadenţa: cel puţin ziua următoare datei scadenţei creditului/acordului de garantare/avalizare, dar nu mai devreme de îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate prin contractul de credit/acordul de garantare/avalizare – contract de credit încheiat cu banca
 • Dobânda: variabilă

Te-ar mai putea interesa și: