REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE PROMOVARE „La multi ani de 18 ani!”

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul campaniei  este Banca Comerciala Romana S.A., institutie de credit,  persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei  nr. 159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, Etaj 6, Sector 6, Cod Postal 060013, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, cont bancar cod IBAN RO93RNCB0002B00056474306 deschis la Banca Comerciala Romana S.A. – Centrala, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, CUI RO 361757, societate comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 RON, (denumita in continuare „Organizator” sau „BCR"),

1.2 Campania de promovare „La multi ani de 18 ani”, denumita in continuare „Campania”, se va derula in baza prevederilor prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. 

 

SECTIUNEA 2 - DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE SI PRODUSELE/ SERVICIILE PARTICIPANTE

2.1 Campania se va desfasura pe teritoriul judetelor Ilfov, Constanta, Dolj si Municipiul Bucuresti in perioada 20 Mai – 6 Iunie, urmand a fi organizata si desfasurata prin comunicare directa catre clientii eligibili ai BCR prin intermediul postei electronice (e-mail - contact.center@cc.bcr.ro), conform mecanismului Campaniei (Sectiunea 3 din prezentul Regulament).   

2.2 In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/ prelungeasca Campania, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe website-ul www.bcr.ro cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

2.3. Produsele/ serviciile participante la Campanie sunt urmatoarele:

a) cont curent activ deschis la BCR

2.4 Pentru detalii privind Campania, participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, dupa cum urmeaza:

a) adresandu-se unitatilor BCR;

b) accesand portalul Organizatorului (https://www.bcr.ro/ro/campanii/18ani)  

c) apeland InfoBCR (serviciu disponibil zilnic, de luni pana duminica, intre 8.00 si 22.00) la urmatoarele numere de telefon: 0800 801 BCR (0800 801 227) apelabil din orice retea nationala sau la +4021 407 42 00, apelabil la tarif normal din strainatate.

 

SECTIUNEA 3 - DREPTUL DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1 La Campanie pot participa toate persoanele fizice romane care detin la data incheierii prezentului Regulament sau in interiorul valabilitatii perioadei acestuia, produsele/serviciile mentionate la pct. 2.3, sunt utilizatori ai aplicatiei de internet banking „George” si care, pentru a fi considerate eligibile, vor indeplini cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt persoane fizice cu adresa de domiciliu in judetele Ilfov, Constanta, Dolj si Municipiului Bucuresti;

b) implinesc varsta de 18 ani in interiorul perioadei de valabilitate a Campaniei;

c) au utilizat  in ultimele 3 luni inceperii Campaniei produsele/serviciile mentionate la pct. 2.3 in perioada Campaniei 

d) sa existe acord de marketing fata de Organizator pe toata perioada de desfasurare a Campaniei;

e) sa aiba actualizate si valide datele cu caracter personal prelucrate de Organizator (in special, adresa de email si telefon) si pe toata durata de desfasurare a Campaniei, conform reglementarilor in vigoare pentru actualizarea datelor personale.

f) sa respecte conditiile din prezentul Regulament.

g) contul curent sa nu fie poprit

3.2 Nu pot participa la Campanie:

a) angajatii BCR/ai entitatilor la care BCR detine participatii si rudele de gradul I (copiii si parintii) si sotul/sotia celor mentionati anterior;

3.3  Participarea la Campanie este benevola si gratuita.

3.4 Pentru a putea castiga unul dintre premiile acordate in aceasta Campanie, utilizatorii produselor/serviciilor mentionate la pct. 2.3 trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la pct. 3.1 din Regulament.

 

SECTIUNEA 4 - DESCRIEREA PREMIILOR

4.2 Se vor acorda maxim 200 premii (reprezentate de coduri de acces unice pe plaja „Zoom Beach"), in valoare de 110 LEI fiecare. Codurile de acces sunt unice si ofera acces o singura data, pentru castigator si 1 insotitor, care vor beneficia, fiecare de:

A. 1 sezlong

B. 1 cocktail 

4.3 Valoarea totala a premiilor acordate este de 22.000 LEI

 

SECTIUNEA 5 -  ACORDAREA PREMIILOR

5.1 Modalitatea aleasa de Organizator pentru desemnarea castigatorilor premiilor acordate in prezenta Campanie este reprezentata de atribuirea directa a maxim 200 de coduri de acces pe plaja „Zoom Beach” din Constanta, Bulevardul Mamaia, cod postal 900533 primilor maxim 200 de clienti ai BCR care, incepand cu data de 20 Mai, in ordine cronologica, implinesc varsta de 18 ani si  care indeplinesc cumulativ conditiile de la pct. 3.1.

5.2 Acordarea premiilor de catre Organizator se va realiza prin transmiterea codurilor de acces la Zoom Beach via e-mail de la contact.center@cc.bcr.ro la adresele de e-mail ale castigatorilor. 

5.3 Accessarea/deschiderea email-ului va reprezenta confirmarea receptionarii premiului de catre Castigator in termen de maxim 72 de ore de la data primirii acestuia.   

5.4 Pentru utilizarea premiilor acordate de Organizator, castigatorii se vor prezenta pe plaja Zoom Beach in intervalul de functionare pus la dispozitie de catre Zoom Beach, cu dovada codului primit prin corespondenta (e-mail) de la Organizator, cu urmatoarele mentiuni:

  • Codul este valabil in limita sezlongurilor disponibile si va fi utilizat pentru a face dovada accesului pe plaja Zoom Beach; 
  • Codurile sunt valabile pana la 31 August 2022.

5.5 Răspunderea Organizatorului încetează o data cu predarea/transmiterea codurilor de acces, la Zoom Beach.

5.6 Premiile care nu vor putea fi acordate din diverse motive (de exemplu, dar fara a se limita la: nerevendicarea premiului de catre castigator, date de contact neactualizate etc), vor ramane la dispozitia Organizatorului care va decide asupra daca si cum le va utiliza (de exemplu, dar fara a se limita la: intr-o campanie ulterioara, pana la expirarea valabilitatii).

5.7 Un participant la Campanie nu poate castiga decat un premiu in cadrul acesteia. Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane, iar premiile in bunuri nu se pot schimba cu contravaloarea in bani.

 

SECTIUNEA 6 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

6.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat, daca este cazul,  pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

6.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data virarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin proprietarului.

 

SECTIUNEA 7 - LEGEA APLICABILA.LITIGII

7.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.

7.2 Legea aplicabila este legea romana.

7.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe www.bcr.ro la adresa https://www.bcr.ro/ro/contact/sesizari-si-reclamatii/reclamatii sau la urmatoarea adresa: Direcţia Distribuţie Retail, Biroul Management Reclamatii, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Clădirea A, Etaj 6, sector 6, București, cod poștal 060013; in termen de maxim [15]  zile/ de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

 

SECTIUNEA 8 - INTRERUPEREA/INCETAREA CAMPANIEI 

8.1 Campania va putea fi intrerupta/incetata inainte de termen doar in caz de forta majora si/sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului.

In situatia aparitiei vreunuia dintre aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe portalul  pe website-ul BCR (www.bcr.ro) sau prin afisare la unitatile teritoriale.

8.2  In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.

8.3 Pentru situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, Organizatorul nu are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

 

SECTIUNEA 9 -  PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

9.1 Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016. 

9.2 Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: pentru desemnarea castigatorilor acestui Campanie, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienti, produsele si serviciile BCR si prin transmiterea de informatii privind Campania in derulare.  

9.3 Transmiterea unor informatii privind alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator sau transmiterea unor informatii cu privire la ofertele Organizatorului, ale afiliatilor BCR si ale Erste, precum si ale partenerilor se va face doar în baza consimțământului participanților. Participantii pot opta in orice moment sa nu mai primeasca asemenea comunicari, prin trimiterea unui e-mail la adresa dpo@bcr.ro  sau prin intermediul InfoBCR: 0800.801.227, apelabil non-stop, gratuit din orice retea nationala. 

9.4 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

9.5. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: dpo@bcr.ro

 

SECTIUNEA 10 -  ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI 

10.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. 

10.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor pe website-ul [www.bcr.ro].Anuntul se va face de catre Organizator cu cel putin 1 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

 

Prezentul Regulament a fost redactat si semnat astazi [19.05.2022] la Bucuresti, intr-un exemplar original care ramane la notarul public, urmand ca Organizatorului sa i se elibereze un duplicat, care va avea aceeasi forta probanta ca originalul.

 

Denumirea/Adresa Organizatorului

Banca Comerciala Romana S.A., 

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Clădirea A, Etaj 6, sector 6, cod poștal 060013