FATCA
Foreign Account Tax Compliance Act

De ce FATCA?

Urmare a unui raport întocmit de Congresul Statelor Unite ale Americii s-a constat faptul că mai multe bănci din afară granițelor SUA au “ajutat” entitățile care în mod normal ar fi trebuit să se conformeze legislației fiscale aplicabile în SUA, să se sustragă de la plată taxelor către stat, evaziunea fiscală depășind graniță miliardelor de dolari(estimarea făcută vehicula piederi de aproximativ 100 miliarde de dolari anual). Astfel în octombrie 2009 un nou proiect de lege a fost introdus în Senatul SUA în scopul reducerii evaziunii fiscale. Prin urmare la data de 18 martie 2010 FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act) a fost promulgată că lege de președintele Americii.

Ce este FATCA?

FATCA este un acronim pentru “Legea conformității fiscale a conturilor straine” emisă de către autoritățile americane. Acest act normativ impune instituțiilor financiare înregistrate în afara granițelor SUA să identifice informații cu privire la clienții și partenerii de afaceri pentru a stabili dacă îndeplinesc criteriile necesare pentru a fi raportați către autoritățile fiscale americane(IRS – Internal Revenue Service).

În cazul în care aceste criterii sunt îndeplinite este necesar, în vederea conformării cu prevederile FATCA, că anumite informații să fie furnizate către IRS, în scopul prevenirii evaziunii fiscale produsă de către contribuabilii americani prin utilizarea unor conturi deschise la instituții financiare din afară SUA sau a instrumentelor de investiții de tip off-shore.

Aplicabilitate FATCA

FATCA se aplică începând cu data de 1 iulie 2014 vizând clienții persoane fizice și juridice(cu cetățenie/rezidentă în SUA sau controlați de cetățeni/rezidenți SUA) care au obligații fiscale față de SUA, indiferent dacă acestea se află în interiorul sau în afara granițelor SUA.

în scopul diminuării riscului de neconformare, FATCA prevede și posibile sancțiuni împotrivă instituțiilor financiare neparticipante (“Non-participating Financial Institutions”). Aceste sancțiuni se pot materializa sub forma unor rețineri la sursă de 30% (fiind impactate toate încasările băncii și ale clienților săi având că sursă tranzacții ordonate din SUA – ex:dividende și dobânzi plătite de corporațiile americane).

Un aspect important ce trebuie avut în vedere constă în faptul că România se află în faza finală a negocierilor a acordului interguvernamental(IGA1), ce ar trebui să genereze automat conformarea la FATCA a instituțiilor de credit înregistrate în România. Prin urmare, BCR a decis să să conformeze cu cerințele FATCA, abordarea nefiind mai strictă decât cea a celorlalte bănci din România care au ales să se conformeze.

Termeni specifici

Persoană SUA – este acea persoană care îndeplinește una din următoarele condiții:

 • este rezident SUA; 
 • este cetățean SUA: (fost născut în SUA; sau a fost naturalizat că cetățean SUA; sau unul dintre părinți este cetățean SUA; )
 • deține/a deținut o Carte Verde; 
 • a fost prezent fizic în SUA timp de 31 de zile în anul curent și 183 de zile într-o perioadă de 3 ani-calculul se face după cum urmează: 
  • toate zilele în care a fost prezent pe teritoriul SUA pe parcursul anului current; și 
  • 1/3 din zilele în care a fost prezent pe teritoriul SUA pe parcursul anului trecut; și 
  • 1/6 din zilele în care a fost prezent în SUA în anul anterior celui trecut; 

Criteriile indicate mai sus nu sunt complete de aceea, pentru mai multe detalii, recomandăm consultarea web site-ul www.irs.gov.

Indicii SUA(“US Indicia”) - indiciile SUA sunt indicatori care arată că o persoană fizică sau persoană juridică poate fi considerată drept o Persoană SUA:

 • Cetățenie SUA, țara de înregistrare în SUA(în cazul persoanelor juridice) sau Rezidență SUA (această include deținerea unei Cărți Verzi ce permite șederea în SUA că imigrant); 
 • Locul de naștere este SUA; 
 • Adresă curentă (de domiciliu, de reședință, poștală) este în S.U.A; 
 • Unică adresă este o adresă asistată sau post-restanța; 
 • Un număr de telefon SUA; 
 • O procură sau o autorizare de semnătura acordată unei persoane cu adresă din SUA(de domiciliu, de reședința, poștală), Ordine de plată recurențe de la un cont BCR către un cont din SUA. 

Numărul TIN/SSN
TIN(Tax identification Number) este numărul de identificare fiscală alocat unei persoane fiind utilizat de către IRS în cadrul procesului de administrare a legilor fiscale. Atunci când acest număr este emis de către Administrația de Securitate Socială(SSA – “Social Security Administration”) se numește Număr de Securitate Socială (SSN – “Social Security Number”).

NFFE – “Non-Financial Foreign Entity” - entitate juridică din afara SUA care nu este o instituție financiară.
Există două categorii NFFE:

 • Active NFFE: sunt entități implicate în tranzacții active sau afaceri (producție, industrie, servicii nefinanciare, etc.) unde mai puțin de 50% din venitul brut din anul calendaristic precedent este pasiv. 

Ex: Un furnizor de servicii IT care nu are alt venit în afară celui din această activitate.

 • Passive NFFE, au un venit pasiv mai mare de 50% din venitul brut (cum ar fi dividende, dobânzi, chirii, redevențe, anuități). 

Ex: Un furnizor de servicii IT care realizează venituri mai mari din investiții financiare decât din activitatea principală de afaceri declarată(creare și livrare de softuri, administrare rețea, etc.).

Passive NFFE US-owned
Entitate Străină Nefinanciara cu un venit pasiv mai mare de 50% controlată/deținută de una sau mai multe Persoane US.

Exempt Beneficial Owner – se referă la entitățile care nu intră sub incidență FATCA:

 • Orice Guvern străin, orice subdiviziune politică a unui Guvern Străin sau orice agenție deținută integral sau agenție guvernamentală a unuia sau a mai multora de mai sus; 
 • Orice Organizație Internațională sau orice agenție deținută integral sau agenție guvernamentală a acesteia; 
 • Orice Bancă Centrală Străină în cauza; 
 • Orice Guvern al unui Teritoriu SUA; 
 • Anumite Fonduri de pensie; 
 • Entități deținute integral de unul sau mai mulți Proprietari Beneficiari Scutiți(include orice persoană considerată un Proprietar Beneficiar Scutit în conformitate cu Modelul 1 IGA sau Modelul 2 IGA);  

Formularele utilizate

 • Formularul W-9: reprezintă Cererea de Număr de identificare fiscală. Scopul acestuia este de a solicita Numărul de identificare fiscală (TIN) al contribuabilului. Este utilizat exclusiv de către Persoane SUA( persoane fizice sau juridice). 

Instrucțiuni de completare a formularului W-9 pot fi găsite pe pagina web a IRS: www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf.

 • Formularul W-8BEN: are că scop identificarea beneficiarilor reali non-US ai conturilor și tranzacțiilor. Este utilizat exclusiv de persoane fizice. 

Instrucțiuni de completare a formularului W-8BEN pot fi găsite pe pagina web a IRS: www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf.

 • Formularul W-BEN E: are scopul de a identifica persoanele juridice sau Instituțiile Financiare Străine (FFI) din afara SUA care sunt beneficiarii reali, ai conturilor sau tranzacțiilor. Este utilizat exclusiv de persoane juridice sau Instituții Financiare Străine. 

Instrucțiuni de completare a formularului W-8BEN E pot fi găsite pe pagina web a IRS: www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8bene.pdf.

Informare clienți PF

Stimati Clienți,

 

Ca urmare a intrării în vigoare în 01 ianuarie 2016 a Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală (“CPF”), vă comunicăm faptul ca BCR, ca şi alte bănci din Romania, are obligația[1] de a transmite către Agenția Națională de Administrare Fiscală (“A.N.A.F.”) informații referitoare la conturile deținute la BCR de către Clienţii care îndeplinesc criteriile de transmitere detaliate în Anexa nr. 1. Informațiile raportate de BCR către A.N.A.F. vor face obiectul unui transfer de date în afara teritoriului României, care va fi efectuat de A.N.A.F. către Trezoreria S.U.A.

Astfel, vă informăm că, până la data de 31 august 2016, Banca va trimite către A.N.A.F. informații referitoare la conturile deținute la BCR de către Clienţii care îndeplinesc criteriile de transmitere.

Informațiile relevante supuse acestei raportări, conform prevederilor legale, sunt:

 • numele, adresa, numărul/numerele de identificare fiscală (TIN), data și locul nașterii Titularului de Cont;
 • numărul de cont sau echivalentul său funcțional în absența unui număr de cont;
 • soldul sau valoarea contului.

În legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vă reamintim drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001[2], în mod special: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei. Dreptul de acces, dreptul de intervenţie şi dreptul de opoziţie se exercită prin transmiterea către BCR a unei cereri scrise, căreia i se va ataşa o copie lizibilă a actului de identitate.

Detaliile cu privire la alte categorii de informații supuse raportării si definițiile relevante pentru termenii folosiți mai sus se regăsesc în Anexa nr. 1. Pentru orice alte informații, vă aşteptăm in orice unitate BCR.

[1] conform Legii nr. 233/08.10.2015 privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătătirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București la 28 mai 2015 (“Legea nr. 233/2015”) prin care atât România, cât și Statele Unite ale Americii (“S.U.A.”) s-au angajat să facă schimb automat de informații cu privire la -cu titlu general- anumite conturi deținute de rezidenți ai României/rezidenți ai S.U.A., administrate de instituții financiare din România/S.U.A.

[2] Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (“Legea nr. 677/2001”).

Informare clienți PJ

Stimaţi clienţi,

 

Va informăm că în data de 03 noiembrie 2015 a intrat în vigoare Legea nr. 233/08.10.2015 privind ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015 (“Legea nr. 233/2015”) prin care atât România, cât şi Statele Unite ale Americii (“S.U.A.”) s-au angajat să facă schimb automat de informaţii cu privire la anumite conturi deţinute de rezidenţi ai României/rezidenţi ai S.U.A., administrate de instituţii financiare din România/S.U.A. 

Totodată, în data de 01 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală (“CPF”) care prevede în sarcina BCR, ca instituţie de credit, obligaţia de a transmite anual către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (“A.N.A.F.”) informaţii de natură financiară referitoare la conturile deţinute la BCR de contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care România are acorduri juridice internaţionale (în cazul de faţă, S.U.A.). Potrivit prevederilor “CPF”, transmiterea către A.N.A.F. a datelor anterior menţionate trebuie efectuată până la dată de 31 august 2016 . 

Prin prezenta dorim să vă informăm asupra faptului că, în urma derulării de către BCR a proceselor interne stabilite în vederea alinierii la prevederile legale indicate mai sus, între datele furnizate de către clienţii noştri în cadrul procedurii de cunoaştere a clientelei au fost identificate mai multe elemente (unul sau mai multe indicii din cele enumerate în documentul anexat prezentei adrese) care încadrează Societăţile sau persoanele care deţin controlul asupra acestora, în lista entităţilor/persoanelor care fac obiectul raportării. BCR va efectua raportarea prevăzută de lege până la dată de 31 august 2016. Neîndeplinirea de către BCR a obligaţiei de raportare are că şi consecinţe sancţionarea BCR conform prevederilor “CPF”.

Vă indicăm Informaţiile supuse raportării conform prevederilor legale:

 • denumirea, adresa sediului social, jurisdicţia participantă de rezidenţă (respectiv S.U.A.) şi numărul/numerele de identificare fiscală (TIN) ale Societăţii care face obiectul raportării, şi
 • numele, adresa de domiciliu/de corespondenţă/rezidenţă actuală, jurisdicţia/jurisdicţiile participantă/participante de rezidenţă (respectiv S.U.A.) şi numărul/numerele de identificare fiscală (NIF/ TIN din Statele Unite) ale persoanelor şi dată şi locul naşterii fiecărei  Persoană/Persoane, care exercită controlul în cadrul Societăţii în cazul în care  în privinţa acestora sunt identificate indicii care fac obiectul raportării;
 • numărul de cont
 • soldul sau valoarea contului, inclusiv, în cazul unui Contract de asigurare cu valoare de răscumpărare sau al unui Contract cu rentă viageră, Valoarea de răscumpărare, valabilă la sfârşitul anului calendaristic încheiat/raportat sau la sfârşitul altei perioade de raportare, în cazul în care contul a fost închis în cursul anului.

În plus faţă de aceste informaţii, în funcţie de tipul Contului care va face obiectul raportării, BCR va raporta suplimentar către A.N.A.F. astfel:

i.              Pentru Contul de custodie:

i.1 cuantumul brut total al dobânzilor plătite sau creditate în cont (sau în legătură cu acel cont), în cursul  perioadei de raportare;

i.2 cuantumul brut total al dividendelor plătite sau creditate în contul respectiv (sau în legătură cu respectivul cont) în cursul perioadei de raportare;

i.3. cuantumul brut total al altor venituri generate în legătură cu activele deţinute în cont, plătite sau creditate în contul respectiv (sau în legătură cu respectivul cont) în cursul perioadei de raportare;

i.4. încasările brute totale din vânzarea sau răscumpărarea Activelor Financiare plătite sau creditate în cont în cursul perioadei de raportare în legătură cu care Instituţia Financiară Raportoare a acţionat drept custode, broker, reprezentant sau orice alt fel de mandatar al Titularului de cont

îi.             Pentru Contul de depozit:

îi.1. cuantumul brut total al dobânzilor plătite sau creditate în cont în cursul perioadei de raportare;

iii.            Pentru Contul diferit de Contul de custodie sau de Contul de depozit:

iii.1. cuantumul brut total plătit sau creditat Titularului de cont în legătură cu respectivul cont în cursul perioadei de raportare în legătură cu care Instituţia Financiară Raportoare este debitoare. Va fi raportat inclusiv cuantumul agregat al oricăror rambursări plătite Titularului de cont în cursul perioadei de raportare.

Totodată, va informăm asupra faptului că informaţiile sus menţionate vor fi raportate în moneda în care contul este exprimat; soldul/valoarea unui cont de custodie reprezintă soldul contului în numerar la sfârşitul perioadei de raportare adecvate, cumulat cu valoarea de piaţă însumată a instrumentelor financiare existente în cont la sfârşitul perioadei de raportare adecvate.

Menţionăm că informaţiile raportate de către BCR către A.N.A.F. vor face obiectul unui transfer de date, efectuat de către A.N.A.F., în afară teritoriului României, către Trezoreria S.U.A., conform Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015.

Persoana/Persoanele, care exercită controlul în cadrul Societăţii şi în legătură cu care au fost identificate elemente  care încadrează persoană care deţine controlul asupra Societăţii, în lista persoanelor care fac obiectul raportării, beneficiază de următoarele drepturi prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date (“Legea nr. 677/2001”):

(a) dreptul de informare (art. 12);

(b) dreptul de acces la date (art. 13) - Dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta ;

(c) dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14) - Dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001; c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare poate fi trimisă/este posibil a fi transmisă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

(d) dreptul de opoziţie (art.15) - Dreptul de a se împotrivi în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară a persoanei vizate, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;

(e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17)  - Dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa să, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţă profesională, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte; b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa să, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).

(f) dreptul de a adresa instanţei de judecată (art.18) - Dreptul de a adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care au fost încălcate.

În cazul în care Societatea şi/sau Persoană/Persoanele, care exercită controlul în cadrul acesteia, vor fi menţinute în lista persoanelor care fac obiectul raportării », BCR va proceda, în ceea ce va priveşte, la efectuarea raportării prevăzute de lege, conform celor descrise în prezenţa scrisoare.

Persoana/Persoanele, care exercită controlul în cadrul Societăţii pot beneficia de drepturile prevăzute de “Legea nr. 677/2001”, prin înaintarea în cadrul oricărei unităţi BCR a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, caz în care BCR va trebui să răspundă solicitării dumneavoastră în termen de 15 zile de la dată primirii cererii. Cât priveşte exercitarea dreptului de a se adresa instanţei de judecată, va informăm că instanţa competenţă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază Persoana/Persoanele, în calitate de reclamant, iar cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa reprezentanţilor BCR din orice unitate BCR sau managerului de relaţii al companiei dumneavoastră.  Definiţiile pentru termenii folosiţi cu majuscule se regăsesc în Anexă.

×
George
Primul banking inteligent
Descarcă