REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Campanie George Moneyback”

SECTIUNEA 1 – ORGANIZATORII  CAMPANIEI

1.1 Organizatorul campaniei promotionale „Campanie George Moneyback” este BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., institutie de credit, persoana juridica romana, cu sediul in Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, România, cod postal 060013, avand Codul Unic de Inregistrare RO 361757, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/ 90/ 1991, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, cod IBAN: RO93RNCB0002B00053474306 deschis la Banca Comerciala Romana S.A.-Centrala, societate comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 LEI, avand numar de Operator de date cu caracter personal 3776 si 3772 (denumita in continuare „Organizator” sau „BCR")

1.2 Campania promotionala „Campanie George Moneyback”, denumita in continuare „Campania”, se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. 

 

SECTIUNEA 2 - DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE SI PRODUSELE/SERVICIILE PARTICIPANTE

2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 11.04.2022 - 11.04.2023 inclusiv.

2.2 Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

2.3 Pentru detalii privind Campania, participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, accesand pagina de regulamente campanii de pe: https://www.bcr.ro/ro/campanii

2.4 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In caz de discrepante intre prevederile din varianta scurta a Regulamentului Oficial de pe materialele de comunicare ale Campaniei si prevederile acestui Regulament Oficial, vor prevala prevederile prezentului Regulament Oficial.

2.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea lor pe pagina de campanii BCR de pe: https://www.bcr.ro/ro/campanii

2.6 Produsele participante la Campanie sunt serviciile din oferta BCR destinate persoanelor fizice: George, George Moneyback.

 

SECTIUNEA 3 - DREPTUL DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1 La Campanie pot participa toate persoanele fizice, care pentru a fi considerate eligibile vor indeplini cumulativ urmatoarele conditii (denumite in continuare „Participanti”):

a) Sa fie persoana fizica rezidenta, cu domiciliul de resedinta in Romania

b) Sa aiba activat serviciul George Moneyback 

c) Sa efectueze cel putin o plata cu cardul la unul din comerciantii inclusi in serviciul George Moneyback (Online/ POS), in perioada 11.04.2022 - 11.04.2023  inclusiv.

d) Sa aiba un card de debit in RON eligibil pentru efectuarea tranzactiilor prin George Moneyback

e) Serviciul George Moneyback sa fie activ la data extragerii.

f) Sa detina un cont curent in RON activ la data extragerii.

g) Sa detina un numar de telefon valid in sistemul informatic al BCR.

h) Sa respecte conditiile din prezentul regulament.

3.2 Nu pot participa la Campanie angajatii BCR/ai entitatilor la care BCR detine participatii sau ai agentiilor  de publicitate implicate in desfasurarea acestei campanii, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia celor mentionati mai sus.

3.3 Participarea la Campanie este gratuita.

3.4 Fiecare tranzactie efectuata in perioada 11.04.2022 - 11.04.2023 la comerciantii inclusi in George Moneyback este automat inscrisa la tragerile la sorti. Mai multe tranzactii efectuate, mai multe sanse de castig.

 

SECTIUNEA 4 - DESCRIEREA PREMIILOR

4.1 Premiile constau, fiecare, in bani in suma bruta de 500 RON, care vor fi transferati in conturile castigatorilor deschise in RON la BCR. 

4.2 Se vor acorda lunar cate 2 premii brute a cate 500 RON fiecare, in total 24 de premii, in valoare totala bruta de 12,000 RON, din care se va retine impozitul prevazut de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, daca este cazul. 

4.3 La data incheierii  prezentului Regulament, premiile a caror valoare este mai mica de 600 lei inclusiv sunt neimpozabile, potrivit art. 110 (4) Cod Fiscal. 

 

SECTIUNEA 5 -  TRAGEREA LA SORTI. ACORDAREA PREMIILOR

5.1. Modalitatea aleasa de Organizator pentru desemnarea castigatorilor premiilor acordate in prezenta Campanie este tragerea la sorti electronica, care va fi efectuata lunar, in mod aleatoriu.

5.2. La tragerile la sorti electronice, organizate lunar, vor participa toti utilizatorii produselor mentionate la punctul 2.6 si care indeplinesc cumulativ conditiile de la punctul 3.1

5.3. Tragerea la sorti este in conformitate cu legile si reglementarile din Romania, la sediul BCR din Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, România, cod postal 060013, in prezenta unei comisii formate din 3 reprezentanti ai Organizatorului, dupa cum urmeaza:

- tragerea la sorti se va desfasura in fiecare luna, in primele 10 zile lucratoare; se vor extrage 2 castigatori / luna si 4 rezerve pentru cele doua premii in valoare de 500 RON fiecare, timp de 12 luni.

5.4 Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul care consta in bani va fi virat in contul curent in RON al castigatorului.

 

SECTIUNEA 6 –VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

6.1 Castigatorii extrasi in urma tragerii la sorti, vor fi contactati telefonic de catre un reprezentant BCR in termen de 15 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, pentru a-i anunta despre premiu si despre modul in care acestia vor intra in posesia premiului, si anume prin transferul direct al sumelor mentionate la punctul 4.2 in contul castigatorilor. Acest termen poate fi depasit in situatii mai presus de diligentele Organizatorului. Castigatorul poate raspunde ca a acceptat/refuzat. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat din diverse motive (ex: lipsa numar de telefon, numar telefon invalid sau incorect inregistrat in aplicatie, nu au putut fi gasiti etc) sau refuza premiul atribuit, se vor apela in ordine castigatorii de rezerva. Contactarea telefonica se face la numarul de telefon disponibil in sistemul informatic al bancii.

6.2 Pentru a intra in posesia premiilor, fiecare castigator trebuie sa detina un cont curent activ in RON la BCR.

6.3 Premiile care nu vor putea fi acordate in urma tragerii la sorti din diverse motive, vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.4 In cazul in care castigatorul de drept este invalidat si premiul nu se acorda, se va trece la validarea rezervelor, conform aceluiași mecanism de validare. Daca nici rezervele nu pot fi validate/contactate, premiul nu se va acorda. Premiile nerevendicate/neacordate raman in proprietatea Organizatorului.

 

SECTIUNEA 7 – LIMITAREA RASPUNDERII

7.1 Prin participarea la Campanie, toti Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori. 

7.2 Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Promotii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiului, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiului este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

7.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau sanctionare a oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda sau abuz sau orice alte activitati sau care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestei Capanii in conditiile prevazute de Regulament sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.

7.4 Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

7.5 Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiu (prin aceasta intelegandu-se orice manifestare sau atitudine expresa sau tacita a unui castigator de a nu intra in posesia premiului) sau in cazul invalidarii sale conform prezentului Regulament, respectivul castigator va pierde dreptul de atribuire a premiului.

7.4 Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu. Castigatorii isi asuma intreaga raspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma acceptarii premiului sau in legatura cu aceasta.

7.5 Eventualele contestatii privind desfasurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului pana la sfarsitul zilei de 30.04.2023. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Toate contestatiile vor fi trimise prin posta sau curier catre Organizator, la adresa sediului social indicata in acest Regulament. Contestatiile se vor solutiona de catre Organizator, a carui decizie este definitiva. In cazul in care contestatarul va fi nemultumit de decizie, acesta se poate adresa instantelor judecatoresti, in conditiile legii.

 

SECTIUNEA 8 – TAXE SI IMPOZITE

8.1 Organizatorul se obliga sa suporte, daca este cazul,  impozitul datorat de catre participantii castigatori pentru veniturile obtinute, in conformitate cu Legea 227/ 2015, privind Codul Fiscal. 

8.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data virarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin proprietarului.

 

SECTIUNEA 9 – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016. 

9.2 Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: pentru desemnarea castigatorilor acestei Campanii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienti, produsele si serviciile BCR si prin transmiterea de informatii privind Campania in derulare. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora poate atrage insa imposibilitatea participarii la Campanie. 

9.3 Transmiterea unor informatii privind alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator sau transmiterea unor informatii cu privire la ofertele Organizatorului, ale afiliatilor BCR si ale Erste, precum si ale partenerilor se va face doar în baza consimțământului participanților. Participantii pot opta in orice moment sa nu mai primeasca asemenea comunicari, prin trimiterea unui e-mail la adresa dpo@bcr.ro sau prin intermediul InfoBCR: 0800.801.227, apelabil non-stop, gratuit din orice retea nationala.

9.4 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

9.5 Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de produse/servicii BCR si vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia arhivarii. Dupa expirarea duratelor de stocare, este posibil ca Organizatorul sa anonimizeze datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru scopuri statistice. 

9.6 Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: dpo@bcr.ro

 

SECTIUNEA 10 – INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE. FORTA MAJORA

10.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

10.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand, in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 2.5. din prezentul Regulament. 

 

SECTIUNEA 11 - LEGEA APLICABILA.LITIGII

11.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.

11.2 Legea aplicabila este legea romana.

11.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului Dezvoltare de Brand din cadrul BCR, la urmatoarea adresa: DMK.BrandBuilding@bcr.ro, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data extragerii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

 

SECTIUNEA 12 - ALTE CLAUZE

10.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. 

10.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor pe pagina de campanii BCR https://www.bcr.ro/ro/campanii. Anuntul se va face de catre Organizator cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

 

Prezentul Regulament a fost incheiat si semnat astazi, 07.04.2022, la Bucuresti, intr-un exemplar original care ramane la notarul public, urmand ca Organizatorului sa i se elibereze un duplicat, care va avea aceeasi forta probanta ca originalul.

 

Denumirea/Adresa Organizatorului

Banca Comerciala Romana S.A., 

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, România