Operaţiuni de scontare cambii şi bilete la ordin

Definiţie: cumpărarea de către bancă, prin gir, a biletelor la ordin (BO) şi/sau a cambiilor

Beneficiari: clienţi corporate care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pentru creditare stabilite de către bancă

Avantaje

 • posibilitatea încasării contravalorii creanţelor deţinute, concretizate în cambii şi/sau BO, înainte de scadenţa acestora
 • continuitate în desfăşurarea activităţii curente
 • fluidizarea plăţilor
 • acoperirea lipsei temporare de disponibilităţi
 • acordarea de credite comerciale clienţilor companiei, fără a amâna încasarea creanţei
 • în cazul scontării revolving, posibilitatea efectuării de noi trageri/scontari la momentul încasării sumelor aferente instrumentelor deja scontate
 • consultanţă specializată privind alegerea soluţiei de creditare, adaptată necesităţilor companiei dvs

 

Caracteristici

 • Destinaţia: finanţarea activităţii curente (furnizori, impozite, salarii, taxe etc.), în funcţie de necesităţile clientului
 • Moneda: lei sau valută (EUR/USD)
 • Operaţiunile de scontare cambii/BO se pot efectua:
  • în baza unui plafon revolving (scontare revolving)
  • în baza unui plafon non-revolving (scontare individuala)
 • Volumul maxim al creditului:
  • scontare revolving: este dimensionat în funcţie de valoarea contractelor comerciale şi temenele de încasare ale BO/cambiilor
  • scontare individuală: este egală cu valoarea nominală a cambiilor/BO scontate din care se deduc dobânda şi comisionul de acordare
 • Rambursare:
  • scontare individuală: rată şi scadenţă unică (scadenţa menţionată pe BO/cambie la care se adaugă 1 zi lucrătoare, decontarea efectuându-se în ziua următoare scadenţei) în cazul unui singur instrument scontat, respectiv rate şi scadenţe multiple corespunzatoare fiecărei scadenţe menţionate pe BO/cambie (la scadenţa menţionată pe fiecare instrument adăugându-se o zi lucrătoare), în cazul mai multor BO/cambii scontate la acelaşi moment
  • scontare revolving: rată şi scadenţă unică pentru valabilitatea plafonului, scadenţele fiecărui instrument scontat în cadrul plafonului neputând depăşi scadenţa acestuia; scadenţele stabilindu-se după mecanismul descris anterior
 • Sunt acceptate la scontare cambiile/BO care îndeplinesc cumulativ condiţiile de eligibilitate stabilite de bancă prin politici de creditare

Garanţii

 • Conform structurii de garanţii acceptate de Bancă: garanţii reale imobiliare, mobiliare, garanţii personale (fidejusiunea, scrisori de garanţie bancară, avalizarea BO/cambii etc.), altele.
 • În funcţie de natura lor, bunurile admise în garanţie se asigură în favoarea Băncii.

Documente

 • Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal societatea
 • Documentele comerciale ce stau la baza emiterii instrumentelor pentru care se solicită scontarea
 • Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii (bilanţ, contul de profit şi pierdere, balanţe de verificare). Banca va solicita, după caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilanţului conform reglementărilor legale în vigoare
 • Fluxul de lichidităţi (cash flow) şi bugetul de venituri şi cheltuieli aferent perioadei pentru care se solicită creditul
 • Garanţii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor
 • Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare
 • Certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi cel puţin o dată pe an)
 • Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu privire la contractarea şi garantarea creditului; în cazul societăţilor pe acţiuni, se va solicita şi înscrierea la Registrul Comerţului şi avansarea spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotărârii adunării generale de contractare a împrumutului
 • Orice alte documente necesare solicitate de bancă

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa oricărui Centru de Afaceri Corporate al BCR.