Înapoi

Care sunt riscurile investiţiei în aceste fonduri?

Investiţia într-un fond de investiţii nu este garantată şi implică şi asumarea unor riscuri, cum ar fi:

  • Riscul de piaţă - riscul de pierdere care decurge din fluctuaţia valorii de piaţă a poziţiilor din portofoliul Fondului, fluctuaţie care poate fi atribuită modificării variabilelor pieţei, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, preţurile acţiunilor şi ale mărfurilor sau solvabilitatea unui emitent;
  • Riscul valutar -  riscul înregistrării unor pierderi în valoarea activelor sau datoriilor denominate într-o altă valută decât cea de denominare a Fondului, ca urmare a modificării cursului valutar;
  • Riscul de rată a dobânzii - riscul de diminuare a valorii de piaţă a poziţiilor senzitive la rata dobânzii, ca urmare a variaţiei ratelor dobânzii.
  • Riscul de credit -  apare în legătură cu orice fel de creanţe şi reprezintă riscul de pierdere ca urmare a modificării adverse a bonităţii contrapartidei sau a emitentului unui instrument financiar, acesta putând ajunge în situaţia de a nu-şi îndeplini obligaţiile (la timp sau în totalitatea lor);
  • Riscul de contraparte - riscul de pierdere care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacţie să nu îşi îndeplinească obligaţiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacţiei;
  • Riscul de lichiditate - riscul ca o poziţie din portofoliul Fondului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un interval de timp rezonabil de scurt, fiind astfel afectată capacitatea acestuia de a-şi respecta în orice moment obligaţiile de plată;
  • Riscul de concentrare - riscul de a înregistra pierderi datorită distribuţiei neomogene a expunerilor, a concentrării sectoriale sau din efecte de contagiune între debitori;
  • Riscul de decontare - reprezintă acel risc în care o contraparte nu-şi îndeplineşte obligaţia de livrare a instrumentelor financiare sau a contravalorii acestora conform termenilor tranzacţiei efectuate;
  • Riscul operaţional - riscul de pierdere care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne şi din erori umane şi deficienţe ale sistemelor SAI ERSTE sau din evenimente externe şi include atât riscul juridic şi de documentare şi riscul care decurge din procedurile de tranzacţionare, decontare şi evaluare desfăşurate în numele Fondului;
  • Riscul legislativ - include posibilitatea modificării modului de impozitare, acte normative care prevăd o modificare a metodologiei de calcul a valorii activului net etc.

În documentele fondului/fondurilor găseşti toate caracteristicile instrumentului respectiv, inclusiv gradul  de risc, la care te supui prin investiţia respectivă.