Principiile privind guvernanta corporativa pentru anul 2020 în BCR și Grupul BCR

Banca Comerciala Română SA (BCR), banca administrată în sistem dualist, îşi desfăşoară activitatea într-un cadru de guvernanţă corporativă, care corespunde cerinţelor legale şi de reglementare ale cadrului legislativ din România, principiilor directoare ale Grupului EGB, precum şi celor mai bune practici internaţionale în domeniu.

Potrivit principiilor de guvernanta corporativa, în spiritul prevederilor cadrului de reglementare emis de Banca Nationala a Romaniei (BNR), structura de conducere în ansamblul său și funcția de supraveghere în special au responsabilitatea stabilirii, evaluării și revizuirii periodice și sistemice a modului de organizare a activității băncii, a atribuțiilor și responsabilitatilor colective și individuale, a modalitățiii de monitorizare a implementării și aplicării intregului set de  reglementări, fluxuri și chei de control, din perspectiva misiunii și viziunii asumate, a îndeplinirii obiectivelor stabilite prin planurile de afaceri, a administrării eficiente a riscurilor.

Principiile de guvernanță corporativă sunt aplicabile la nivelul Grupului BCR, iar conducerea Băncii asigură faptul că la nivelul subsidiarelor din cadrul grupului BCR există un cadru de guvernanță corporativă corespunzător, în vederea respectării tuturor cerințelor de guvernanță aplicabile.

In acest cadru, principiile asumate au în vedere faptul că BCR face parte din Grupul Erste - unul dintre cele mai mari grupuri furnizoare de servicii financiare din Europa Centrala și de Est și sunt aliniate principiilor de guvernanță corporativa la nivelul Grupului.

1. Respectarea drepturilor si tratamentul echitabil al actionarilor

 • Asigurarea, prin prevederi clare si transparente la nivelul bancii care sa protejeze drepturile actionarilor:

i. dreptul la metode sigure de inregistrare ca actionar/asociat;            

ii. dreptul la informatii relevante asupra mersului companiei, in timp util si cu o frecventa periodica;

iii. dreptul de participare si vot in Adunarile Generale ale Actionarilor si aici, in plus, dreptul de a fi informat cu privire la regulile si procedurile de vot aplicabile unor astfel de intalniri;

 iv. dreptul la o parte din profitul societatii, in conformitate cu numarul de actiuni detinut;

 v. dreptul de a participa si de a fi suficient informat cu privire la schimbarile din cadrul companiei: modificari ale actului constitutiv, autorizarea emiterii de actiuni noi, tranzactii extraordinare (de exemplu vanzarea unei parti importante din activele companiei);

 vi. dreptul de a adresa intrebari cu ocazia Adunarilor Generale ale Actionarilor inclusiv cu privire la raportul auditorului extern;

 vii. dreptul de a participa la luarea de decizii strategice cum ar fi alegerea Consiliului de Supraveghere, sau de a-si exprima opinii cu privire la remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere. 

 •  Aplicarea unui tratament egal tuturor actionarilor
 • Este interzisa utilizarea informatiei confidentiale, interne, in interes propriu, pentru obtinerea anumitor avantaje.

2. Asigurarea cadrului pentru aplicarea unui sistem eficient de guvernanta corporativa 

 • Stabilirea unei structuri de guvernanță care să contribuie la supravegherea eficientă a activității subsidiarelor și care să țină cont de natura, scara și complexitatea diferitelor riscuri la care sunt expuse grupul și subsidiarele sale;
 • Implementarea unui cadru intern de guvernanță la nivel de grup pentru subsidiarele acestuia, care să asigure angajamentul de a respecta toate cerințele de guvernanță aplicabile;
 • Asigurarea la nivelul fiecărei subsidiare a unor resurse suficiente, pentru a se respecta astfel atât standardele grupului cât și standardele locale de guvernanță;
 • Stabilirea unor mijloace corespunzătoare de monitorizare a fiecărei subsidiare, cu privire la conformarea acestora cu cerințele interne de guvernanță aplicabile;
 • Asigurarea clarității și transparenței tuturor liniilor de raportare din grup. 

3. Definirea de roluri, competente si responsabilitati clare pentru Consiliul de Supraveghere si Comitetul Executiv 

 • Structura de conducere asigura o structura organizationala eficienta, prudenta si transparenta; un cadru de management dezvoltat eficient pentru promovarea performantei economice de ansamblu, o crestere durabila a companiei, a pietei si a economiei tarii;
 • Doua nivele ale structurii de management, cu delimitare clara a responsabilitatilor: Consiliul de Supraveghere are rolul de a  directiona implementarea strategiei de ansamblu, functia de control a riscurilor si Comitetul Executiv, exercitandu-si responsabilitatile sale de coordonare a activitatii de ansamblu a bancii;
 • Delimitarea clara a tuturor responsabilitatilor organelor de conducere in Actul Constitutiv si regulamente interne;
 • Respectarea cadrului de reglementare a activităţii stabilite de societatea – mamă (Erste Group Bank AG), având în vedere obiectivele de afaceri, profilul de risc şi politicile stabilite de aceasta şi evaluarea deciziilor sau practicilor la nivel de grup aplicabile BCR, astfel încât acestea să nu determine încălcarea de către bancă a prevederilor cadrului de reglementare ori a regulilor prudenţiale aplicabile la nivel individual pe teritoriul României;
 • Stabilirea numărul de membri ai Consiliului de Supraveghere, numărul de membri independenţi, modul de numire, revocare, remunerare;
 • Stabilirea numărului de membri si a componentei Comitetului Executiv si analizarea periodica a atribuţiilor acordate acestuia si a responsabilităţilor individuale alocate fiecărui membru al Comitetului Executiv;
 • Numirea si revocarea Presedintelui si a celorlalti membri ai Comitetului Executiv, stabilirea atributiilor Comitetului Executiv, a termenilor si conditiilor mandatelor membrilor sai, alocarea atributiilor fiecarui membru si aprobarea remuneratiei lor.

4. Transparenta informatiilor

 • Furnizarea, in mod periodic si in timp util, de informatii relevante si materiale referitoare la societate, pentru exercitarea in mod corespunzator a drepturilor de vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, in conformitate cu cerintele de raportare prevazute de reglementarile aplicabile.

5. Responsabilitate sociala corporativa durabila

 • Sprijinirea proiectelor care se concentrează pe investiţii pe termen lung în domeniile care contribuie în mod direct la o evoluţie sănătoasă a comunităţii, respectiv: educaţia (în special cea financiară), antreprenoriatul şi solidaritatea socială.

Politica privind guvernanţa corporativă pentru anul 2017 în BCR şi Grupul BCR

Banca Comercială Română SĂ (BCR), banca administrată în sistem dualist, îşi desfăşoară activitatea într-un cadru de guvernanţă corporativă, care corespunde cerinţelor legale şi de reglementare ale cadrului legislativ din România, principiilor directoare ale Grupului EGB, precum şi celor mai bune practici internaţionale în domeniu.

Politica privind guvernanţa corporativă la nivelul BCR, în spiritul prevederilor cadrului de reglementare emis de Banca Naţională a României (BNR), are la bază principiile potrivit cărora structura de conducere în ansamblul său şi funcţia de supraveghere în special au responsabilitatea stabilirii, evaluării şi revizuirii periodice şi sistemice a modului de organizare a activităţii băncii, a atribuţiilor şi responsabilităţilor colective şi individuale, a modalitatiii de monitorizare a implementării şi aplicării întregului set de  reglementări, fluxuri şi chei de control, din perspectiva misiunii şi viziunii asumate, a îndeplinirii obiectivelor stabilite prin planurile de afaceri, a administrării eficiente a riscurilor.

Politica de guvernanţă şi principiile de guvernanţă corporativă pe care se bazează politica sunt aplicabile la nivelul Grupului BCR, iar conducerea Băncii asigură faptul că la nivelul subsidiarelor din cadrul grupului BCR există un cadru de guvernanţă corporativă corespunzător, în vederea respectării tuturor cerinţelor de guvernanţă aplicabile.

În acest cadru, principiile asumate au în vedere faptul că BCR face parte din Grupul Erste - unul dintre cele mai mari grupuri furnizoare de servicii financiare din Europa Centrală şi de Est şi sunt aliniate principiilor de guvernanţă corporativă la nivelul Grupului.

 

1. Respectarea drepturilor şi tratamentul echitabil al acţionarilor

 • Asigurarea, prin prevederi clare şi transparente la nivelul băncii care să protejeze drepturile acţionarilor: 

i. dreptul la metode sigure de înregistrare că acţionar/asociat;             

îi. dreptul la informaţii relevante asupra mersului companiei, în timp util şi cu o frecvenţa periodică; 

iii. dreptul de participare şi vot în Adunările Generale ale Acţionarilor şi aici, în plus, dreptul de a fi informat cu privire la regulile şi procedurile de vot aplicabile unor astfel de întâlniri; 

iv. dreptul la o parte din profitul societăţii, în conformitate cu numărul de acţiuni deţinut; 

v. dreptul de a participa şi de a fi suficient informat cu privire la schimbările din cadrul companiei: modificări ale actului constitutiv, autorizarea emiterii de acţiuni noi, tranzacţii extraordinare (de exemplu vânzarea unei părţi importante din activele companiei); 

vi. dreptul de a adresa întrebări cu ocazia Adunărilor Generale ale Acţionarilor inclusiv cu privire la raportul auditorului extern; 

vii. dreptul de a participa la luarea de decizii strategice cum ar fi alegerea Consiliului de Supraveghere, sau de a-şi exprimă opinii cu privire la remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere.  

 • Aplicarea unui tratament egal tuturor acţionarilor,
 • Este interzisă utilizarea informaţiei confidenţiale, interne, în interes propriu, pentru obţinerea anumitor avantaje.

2. Definirea de roluri, competenţe şi responsabilităţi clare pentru Consiliul de Supraveghere şi conducerea executivă

 • Structura de conducere asigură o structură organizaţională eficientă, prudentă şi transparentă; un cadru de management dezvoltat eficient pentru promovarea performanţei economice de ansamblu, o creştere durabilă a companiei, a pieţei şi a economiei ţării;
 • Două nivele ale structurii de management, cu delimitare clară a responsabilităţilor:  Consiliului de supraveghere are rolul de a direcţiona implementarea strategiei de ansamblu, funcţia de control a riscurilor şi Comitetul Executiv, exercitându-şi responsabilităţile sale de coordonare a activităţii de ansamblu a băncii;
 • Delimitarea clară a tuturor responsabilităţilor organelor de conducere în Actul Constitutiv şi regulamente interne;
 • Respectarea cadrului de reglementare a activităţii stabilite de societatea – mama (Erste Group Bank AG), având în vedere obiectivele de afaceri, profilul de risc şi politicile stabilite de această şi evaluarea deciziilor sau practicilor la nivel de grup aplicabile BCR, astfel încât acestea să nu determine încălcarea de către bancă a prevederilor cadrului de reglementare ori a regulilor prudenţiale aplicabile la nivel individual pe teritoriul României;
 • Stabilirea numărului de membri ai Consiliului de Supraveghere, numărul de membri independenţi, modul de numire, revocare, remunerare;
 • Stabilirea numărului de membri şi a componenţei Comitetului Executiv şi analizarea periodică a atribuţiilor acordate acestuia şi a responsabilităţilor individuale alocate fiecărui membru al Comitetului Executiv;
 • Numirea şi revocarea Preşedintelui şi a celorlalţi membri ai Comitetului Executiv, stabilirea atribuţiilor Comitetului Executiv, a termenilor şi condiţiilor mandatelor membrilor săi, alocarea atribuţiilor fiecărui membru şi aprobarea remuneraţiei lor.
 • Consiliul de Supraveghere aprobă şi revizuieşte periodic profilul de risc al BCR, precum şi strategia de ansamblu a Băncii cu privire la administrarea riscurilor, cu scopul de a asigura o activitate bancară responsabilă, prudenţă şi profitabilă la nivelul Băncii. 
 • Comitetul Executiv este responsabil pentru stabilirea şi implementarea strategiei generale la nivelul Băncii, aprobată de către Consiliul de Supraveghere, inclusiv toleranţă la risc/ nivelurile Apetitului la Risc şi cadrul de administrare al riscului, precum şi pentru menţinerea unei raportări adecvate a expunerii de risc şi administrarea limitelor de risc, inclusiv în situaţii de criză. 

Comitetul Executiv dezvoltă strategiile, politicile, procesele şi sistemele pentru administrarea riscului de lichiditate în conformitate cu toleranţă la risc stabilită şi se asigura că Banca menţine un nivel suficient de lichiditate. 

Comitetul Executiv este de asemenea responsabil pentru dezvoltarea unei culturi de risc integrate la nivel de instituţie, bazată pe o înţelegere completă a riscurilor cu care Banca se confruntă şi cum sunt acestea administrate, luând în considerare toleranţă la risc/apetitul sau de risc şi adoptarea măsurilor necesare pentru monitorizarea şi controlul tuturor riscurilor semnificative în conformitate cu strategia de administrare a riscurilor. 

3. Integritatea şi comportamentul etic al echipei de management şi al tuturor angajaţilor băncii

 • Se evaluează, cel puţin anual, cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa fiecărui membru al Comitetului Executiv şi Consiliului de Supraveghere şi, respectiv a Comitetului Executiv şi Consiliului de Supraveghere în mod colectiv şi raportează în mod corespunzător Consiliului de Supraveghere;
 • Comitetul de nominalizare asigură în mod periodic faptul că membrii Comitetului Executiv şi ai Consiliului de Supraveghere, vor îndeplini în mod permanent criteriile de adecvare stabilite de Legislaţia Aplicabilă şi de către Banca Naţională a României şi face propuneri cu privire la orice măsuri necesare pentru remedierea cazurilor în care un membru al Consiliului de Supraveghere/ Comitetului Executiv nu mai îndeplineşte criteriile de adecvare pentru poziţia respectivă;
 • Se realizează pe baza respectării următoarelor principii:
  • Principiul Integrităţii morale;
  • Principiul Obiectivităţii;
  • Principiul Echităţii;
  • Principiul Responsabilităţii sociale corporative;  
  • Principiul  Respectării drepturilor omului;
  • Principiul Competenţei profesionale şi al prudenţei;
  • Principiul Comportamentului profesional.  
 • Angajaţii băncii au obligaţia de a îşi lua angajamentul să respecte standardele de integritate, comportament etic şi profesionist, aşa cum sunt acestea prevăzute în Codul de Etică şi în acest sens se semnează o declaraţie care se reînnoieşte periodic.  

4. Transparenţa activităţii şi prezentarea corectă a rezultatelor şi perspectivelor viitoare

 • Furnizarea, în mod periodic şi în timp util, de informaţii relevante şi materiale referitoare la societate, pentru exercitarea în mod corespunzător a drepturilor de vot în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor, în conformitate cu cerinţele de raportare prevăzute de reglementările aplicabile; 
 • Publicarea unor informaţii interimare, prezentarea diferenţelor intervenite faţă de informaţiile publicate anual şi explicarea modului în care poziţia financiară şi rezultatele obţinute în perioada interimară interacţionează cu cele anuale.

5. Conducerea Băncii, asigură la nivelul grupului BCR, în calitate de instituţie de credit mamă, un cadru corespunzător de guvernanţă corporativă, conform cu structura, activitatea de afaceri şi riscurile grupului şi entităţilor componente. 

 • Stabilirea unei structuri de guvernanţă care să contribuie la supravegherea eficientă a activităţii subsidiarelor şi care să ţină cont de natură, scară şi complexitatea diferitelor riscuri la care sunt expuse grupul şi subsidiarele sale;
 • Implementarea unui cadru intern de guvernanţă la nivel de grup pentru subsidiarele acestuia, care să asigure angajamentul de a respectă toate cerinţele de guvernanţă aplicabile;
 • Asigurarea la nivelul fiecărei subsidiare a unor resurse suficiente, pentru a se respectă astfel atât standardele grupului cât şi standardele locale de guvernanţă;
 • Stabilirea unor mijloace corespunzătoare de monitorizare a fiecărei subsidiare, cu privire la conformarea acestora cu cerinţele interne de guvernanţă aplicabile; 
 • Asigurarea clarităţii şi transparenţei tuturor liniilor de raportare din grup.

Banca Comerciala Română SA (BCR), banca administrată în sistem dualist, îşi desfăşoară activitatea într-un cadru de guvernanţă corporativă, care corespunde cerinţelor legale şi de reglementare ale cadrului legislativ din România, principiilor directoare ale Grupului EGB, precum şi celor mai bune practici internaţionale în domeniu.

Principiile Politicii privind guvernanța corporativă la nivelul BCR sunt următoarele:

 • Asigurarea cadrului pentru aplicarea unui sistem eficient de guvernanta corporativa;

Politica privind guvernanta corporativa are la baza prevederile Actului constitutiv al BCR si principiul organizarii bancii ca societate administrata in sistem dualist. In consecinta, structura de conducere este formata din Comitetul executiv – functia de conducere executiva, care asigura conducerea operativa a bancii si din Consiliul de supraveghere – functia de supraveghere, care supraveghează, administrează şi coordonează activitatea Comitetului Executiv. Competentele si atributiile acestora sunt reglementate prin Actul constitutiv, prin Regulamentele de organizare si functionare ale fiecaruia si prin Regulamentul de functionare a BCR.

 • Protejarea si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor;

Asigurarea, prin prevederi clare si transparente la nivelul bancii care sa protejeze drepturile actionarilor:

◦ dreptul la metode sigure de inregistrare ca actionar/asociat;

◦ dreptul la informatii relevante asupra mersului companiei, in timp util si cu o frecventa periodica;

◦ dreptul de participare si vot in AGA si aici, in plus, dreptul de a fi informat cu privire la regulile si procedurile de vot aplicabile unor astfel de intalniri;

◦ dreptul la o parte din profitul societatii, in conformitate cu numarul de actiuni detinut;

◦ dreptul de a participa si de a fi suficient informat cu privire la schimbarile din cadrul companiei: modificari ale actului constitutiv, autorizarea emiterii de actiuni noi, tranzactii extraordinare (de exemplu vanzarea unei parti importante din activele companiei);

◦ dreptul de a adresa intrebari cu ocazia adunarilor generale ale actionarilor inclusiv cu privire la raportul auditorului extern;

◦ dreptul de a participa la luarea de decizii strategice cum ar fi alegerea consiliului de supraveghere, sau de a-si exprima opinii cu privire la remunerarea membrilor consiliului de supraveghere.

 • Tratamentul echitabil al tuturor acţionarilor, inclusiv al celor minoritari şi străini, prin:
  • Aplicarea unui tratament egal tuturor actionarilor,
  • Este interzisa utilizarea informatiei confidentiale, interne, in interes propriu, pentru obtinerea anumitor avantaje;
 • Transparenţa informaţiilor şi diseminarea lor promptă, prin:

Furnizarea, in mod periodic si in timp util, de informatii relevante si materiale referitoare la societate, pentru exercitarea in mod corespunzator a drepturilor de vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, in conformitate cu cerintele de raportare prevazute de reglementarile aplicabile;

 • Responsabilităţile Consiliului de Supraveghere şi ale conducerii executive, prin:
  • Structura de conducere asigura o structura organizationala eficienta, prudenta si transparenta; un cadru de management dezvoltat eficient pentru promovarea performantei economice de ansamblu, o crestere durabila a companiei, a pietei si a economiei tarii;
  • Doua nivele ale structurii de management, cu delimitare clara a responsabilitatilor:  Consiliului de supraveghere are rolul de a  directiona implementarea strategiei de ansamblu, functia de control a riscurilor si Comitetul executiv, exercitandu-si responsabilitatile sale de coordonare a activitatii de ansamblu a bancii;
  • Delimitarea clara a tuturor responsabilitatilor organelor de conducere in Actul Constitutiv si regulamente interne;
  • Respectarea cadrului de reglementare a activităţii stabilite de societatea – mamă (Erste Group Bank AG), având în vedere obiectivele de afaceri, profilul de risc şi politicile stabilite de aceasta şi evaluarea deciziilor sau practicilor la nivel de grup aplicabile BCR, astfel încât acestea să nu determine încălcarea de către bancă a prevederilor cadrului de reglementare ori a regulilor prudenţiale aplicabile la nivel individual pe teritoriul României;
  • Stabilirea numărul de membri ai Consiliului de Supraveghere, numărul de membri independenţi, modul de numire, revocare, remunerare;
  • Stabilirea numărului de membri si a componentei Comitetului executiv si analizarea periodica a atribuţiilor acordate acestuia si a responsabilităţilor individuale alocate fiecărui membru al Comitetului executiv;
  • Numirea si revocarea Presedintelui si a celorlalti membri ai Comitetului executiv, stabilirea atributiilor Comitetului executiv, a termenilor si conditiilor mandatelor membrilor sai, alocarea atributiilor fiecarui membru si aprobarea remuneratiei lor.

Rapoarte guvernanță