REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
PROMOTIONALE “George Tineri 2022”
(denumit in continuare „Regulament”)

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul campaniei promotionale „ George Tineri 2022” este BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., institutie de credit, persoana juridica romana, cu sediul in Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, România, cod postal 060013, avand Codul Unic de Inregistrare RO 361757, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/ 90/ 1991, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RBPJR-40-008/1999, cod IBAN: RO93RNCB0002B00053474306 deschis la Banca Comerciala Romana S.A.- Centrala, societate comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 LEI, denumita in continuare „Organizator” sau “BCR" alaturi de Visa Europe Services LLC - Reprezentanta., cu sediul in Romania, Bucuresti sector 2, str. Maria Rosetti, nr. 6, cod fiscal 21826871, denumita in continuare “Co-Organizator” sau “VISA”– reprezentata in derularea campaniei prin *Intermediul Agentiei de publicitate Cohn&Jansen Advertising S.R.L., cu sediul în București, Strada Speranței, nr. 21, etaj 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4815/2010, avand CUI RO 26904121, denumita in continuare „Agentia”

*si cu sprijinul MEDIAPOST HITMAIL S.A., cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, tronson 1, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 8295/2000, CUI 13351917, atribut fiscal RO, reprezentata de dl. Marian Seitan, in calitate de Director General, care, pe perioada Campaniei, va actiona cu aprobarea BCR și va desfasura urmatoarele activitati:

(i) Primeste datele personale ale Castigatorilor validati de catre Organizator si organizeaza expedierea premiilor catre acestia, prin Curier.

(ii) Preia de la Curier toate procesele-verbale semnate in urma inmanarii premiilor si le trimite catre Agentie in vederea declararii impozitului pe venitul din premii.

1.2 Campania promotionala „Campanie George Tineri 2022”, denumita in continuare „Campania”, se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

SECTIUNEA 2 - DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE SI PRODUSELE/SERVICIILE PARTICIPANTE

2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 05.09.2022 – 30.11.2022, urmand a fi publicata pe website-ul BCR, Sectiunea “Campanii” www.bcr.ro/campanii, (unde se pot afla detalii despre Campanie), conform mecanismului Campaniei (punctul 3 din prezentul Regulament).

2.2 In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/ prelungeasca Campania, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe website-ul BCR www.bcr.ro sau prin afisare in unitatile sale teritoriale, cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

2.3. Produsele/ serviciile participante la Campanie sunt urmatoarele:

a) Card George Visa Young

b) Card George Visa Cyan

2.4 Regulamentul oficial de desfasurare al Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

2.5 Pentru detalii privind Campania, participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, dupa cum urmeaza:

a) adresandu-se unitatilor BCR;

b) accesand portalul BANCII COMERCIALE ROMANE (www.bcr.ro)

c) apeland InfoBCR (serviciu disponibil zilnic, de luni pana duminica, intre 8.00 si 22.00) la urmatoarele numere de telefon: 0800 801 BCR (0800 801 227) apelabil din orice retea nationala sau la +4021 407 42 00, apelabil la tarif normal din strainatate.

 

SECTIUNEA 3 - DREPTUL DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1 La Campanie pot participa persoanele fizice rezidente romane cu varsta cuprinsa intre 14 si 22 ani care, pentru a fi considerate eligibile, vor indeplini cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie persoane fizice rezidente romane;

b) sa fi implinit varsta de 14 ani pana la data de 05.09.2022 sau, pe durata Campaniei, sa nu fi implinit varsta de 22 de ani pana la data data inceperii Campaniei, adica 05.09.2022

c) sa achizitioneze minimum unul dintre produsele/serviciile mentionate la pct. 2.3 in perioada Campaniei;

d) sa efectueze in perioada Campaniei, cel putin o plata cu cardul achizitionat (dintre cele mentionate la pct. 2.3), pentru plati la comerciantii din tara si/sau strainatate, prin intermediul internetului sau prin George Internet Banking; 

e) sa aiba minim un login in aplicatia George Internet Banking, in intervalul de Campanie.

f) in cazul participantilor care achizitioneaza Card George Visa Cyan, acestia trebuie sa il inroleze in portofelul virtual al telefonului (wallet-ul telefonului)

g) sa fi obtinut incuviintarea de a participa la Campanie de la parinti ori de la tutore (dupa caz instanta de tutela) ori de la curator (dupa caz curator special);

h) sa respecte conditiile din prezentul Regulament.

3.2 Nu pot participa la Campanie:

a) copiii angajatilor BCR si VISA, ai entitatilor la care BCR detine participatii, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I (parinti, copii) ai celor mentionati anterior, chiar daca indeplinesc conditiile de la pct. 3.1 de mai sus.

b) copiii angajatilor Agentiei, ai MEDIAPOST HITMAIL S.A, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I (parinti, copii) ai celor mentionati anterior, chiar daca indeplinesc conditiile de la pct. 3.1 de mai sus.

3.3 Participarea la Campanie este gratuita si benevola. 3.4 Efectuarea mai multor plati in conditiile art. 3.1 lit. (d) da participantilor mai multe sanse de castig la tragerea la sorti.

 

SECTIUNEA 4 - DESCRIEREA PREMIILOR

4.1 Participanții eligibili care vor îndeplini condițiile regulamentului Campaniei vor avea șansa să câștige unul dintre următoarele premii oferite de Agentie in calitate de Imputernicit al Visa in calitate de Co-Organizator:

4.2 Se vor acorda in total 80 premii participantilor persoane fizice rezidente romane ce indeplinesc conditiile de la art. 3.1 lit.d) , in valoare totala de 89.057,47 lei , formata din valoarea dupa retinerea impozitului pe veniturile din premii de 84.951,72 lei si impozitul prevazut de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 5 - TRAGEREA LA SORTI. ACORDAREA PREMIILOR

5.1 Modalitatea aleasa de Organizator pentru desemnarea castigatorilor premiilor acordate in prezenta Campanie este tragerea la sorti electronica, care va fi efectuata in mod aleatoriu.

5.2 La tragerea la sorti vor participa toti utilizatorii produselor/serviciilor mentionate la art. 2.3, care indeplinesc cumulativ conditiile prezentului Regulament.

5.3 Tragerea la sorti se va desfasura in conformitate cu legile si reglementarile din Romania si va avea loc la sediul BCR din Bucuresti, Calea Plevnei nr.159, Sector 6, in prezenta unei comisii formate din 3 reprezentanti ai BCR, astfel:

- in data de 10.10.2022 se vor extrage, din toate platile efectuate de catre clienti cu cardurile George Visa Young si George Visa Cyan achizitionate in perioada 05.09.2022– 05.10.2022, 10 castigatori ai premiilor ce constau in Ceas Garmin Venu® Sq,10 castigatori ai premiilor ce constau in Consola Nintendo Switch si 10 rezerve pentru castigatorii extrasi;

- in data de 10.11.2022 se vor extrage, din toate platile efectuate de catre clienti cu cardurile George Visa Young si George Visa Cyan achizitionate in perioada 05.09.2022– 05.11.2022, 10 castigatori ai premiilor ce constau in Ceas Garmin Venu® Sq, 10 castigatori ai premiilor ce constau in Consola Nintendo Switch si 10 rezerve pentru castigatorii extrasi;

- in data de 05.12.2022 se vor extrage, din toate platile efectuate de catre clienti cu cardurile George Visa Young si George Visa Cyan achizitionate in perioada 05.09.2022– 30.11.2022, 20 castigatori ai premiilor ce constau in Ceas Garmin Venu® Sq, 20 castigatori ai premiilor ce constau in Consola Nintendo Switch si 20 de rezerve pentru castigatorii extrasi;

5.4. BCR se obliga sa-i contacteze telefonic pe castigatori, in termen de 10 zile lucratoare de la data extragerii, pentru anuntarea premiului castigat si a modului in care acestia vor intra in posesia premiului. Acest termen poate fi depasit in situatii mai presus de diligentele BCR. Castigatorul poate accepta/refuza premiul. In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati din diverse motive (ex: lipsa numar de telefon, numar telefon invalid sau incorect inregistrat in aplicatie, nu au putut fi gasiti dupa efectuarea a 3 apeluri etc) sau refuza premiul atribuit, se vor apela in ordine castigatorii de rezerva.

5.5 Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Agentiei, o singura data, prin curier privat/posta, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data finalizarii procesului de validare a tuturor castigatorilor. Organizatorul-BCR ,Co-Organizatorul-VISA si Agentia sunt absolviti de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură, legate de premiul respectiv şi de participarea minorului la această Campanie. 

5.6. Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

5.7. In cazul in care premiile vor fi transmise prin Curier, acesta are obligatia de a incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

5.8. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Agentiei care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

5.9 Premiile care nu vor putea fi acordate in urma tragerii la sorti din diverse motive obiective, vor ramane la dispozitia Agentiei.

5.10 Un participant la Campanie poate castiga un singur premiu. Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane, iar premiile nu se pot schimba cu contravaloarea in bani.

5.11 Castigatorii vor fi afisati pe website-ul Bancii in sectiunea Campanii.

 

SECTIUNEA 6 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

6.1 Agentia de publicitate Cohn&Jansen Advertising S.R.L.se obliga sa calculeze, sa retina , sa vireze si sa declare impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

6.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data virarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin proprietarului.

 

SECTIUNEA 7 - LEGEA APLICABILA.LITIGII

7.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Agentie si/sau BCR si/sau VISA si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.

7.2 Legea aplicabila este legea romana.

7.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului Dezvoltare de Brand din cadrul BCR, la urmatoarea adresa: DMK.BrandBuilding@bcr.ro, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data extragerii castigatorilor Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

 

SECTIUNEA 8 - INTRERUPEREA/INCETAREA CAMPANIEI

8.1 Campania va putea fi intrerupta/incetata inainte de termen doar in caz de forta majora si/sau caz fortuit(asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe portalul BCR (www.bcr.ro/campanii) sau prin afisare la unitatile teritoriale.

8.2 In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.

8.3 Pentru situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, nici Organizatorul BCR, nici VISA si nici Agentia nu mai au nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

 

SECTIUNEA 9 - PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

9.1 BCR prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie, precum si datele parintilor/tutorelui/curatorului, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

9.2 Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor care rezulta in sarcina Organizatorului prin conformarea cu conditiile prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: pentru desemnarea castigatorilor acestei Campanii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienti, produsele si serviciile BCR si prin transmiterea de informatii privind Campania in derulare prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS sau orice alt mijloc de comunicare). Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii poate atrage insa imposibilitatea participarii la Campanie.

9.3 De asemenea, datele cu caracter personal ale parintilor/ tutorelui/curatorului sunt prelucrate in vederea conformarii cu obligatiile legale si identificarii persoanelor care incuviinteaza participarea minorului. Numele, prenumele, premiul si localitatea in care domiciliaza castigatorii vor fi publicate pe portalul BCR (www.bcr.ro). Separat de publicarea pe portalul BCR, datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul BCR si/sau Agentia trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

9.4 Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de produse/servicii BCR si vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului BCR si/sau Agentieiinclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia arhivarii. Dupa expirarea duratelor de stocare, este posibil ca BCR sa anonimizeze datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru scopuri statistice.

9.5 Participantii la Campanie, precum si parintii/tutorele/curatorul beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a 4 nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta BCR la adresa de e-mail: dpo@bcr.ro

 

SECTIUNEA 10 - ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI

10.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

10.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor pe site-ul (www.bcr.ro/campanii ) si/sau prin afisare la unitatile teritoriale. Anuntul se va face de catre Organizator cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

 

Denumirea/Adresa

BCR Banca Comerciala Romana S.A.,

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, România