Regulamentul oficial al campaniei promotionale
“Alege bine pentru tine si cei dragi”

ACT ADITIONAL nr. 2 (denumit in continuare “Actul Aditional”) La Regulamentul OFICIAL AL Campaniei PROMOTIONALE „Alege bine pentru tine si cei dragi

(denumit in continuare “Regulamentul”)

 

Avand in vedere:

1.1       Organizatorul Campaniei promotionale „Alege bine pentru tine si cei dragi” este BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., institutie de credit,  persoana juridica romana, cu sediul in București, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod poștal 060071, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, cont bancar cod IBAN RO93RNCB0002B00056474306 deschis la Banca Comerciala Romana S.A. – Centrala, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, CUI RO 361757, societate comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 RON, (denumita in continuare „Organizator” sau „BCR").

1.2       Campania promotionala „Alege bine pentru tine si cei dragi”, denumita in continuare „Campania”, se desfasoara sub prevederile Regulamentului Oficial al Campaniei „Alege bine pentru tine - Premii” - (denumit in continuare „Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3       Articolul 2.6 din Regulament potrivit caruia „Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament al Campaniei sau de a inceta Campania inainte de termen, urmand ca modificarile sa intre in vigoare la data prevazuta in fiecare act aditional de modificare a acestuia. Modificarile Regulamentului Campaniei vor fi aduse la cunostinta Participantilor prin publicarea informatiei pe website-ul www.bcr.ro sau prin afisare in unitatile sale teritoriale, cu cel putin 1 zi înainte de intrarea în vigoare a acestora”

Organizatorul a decis modificarea Regulamentului, conform prezentului act aditional („Actul Aditional”) in conditiile si termenii specificati mai jos:

 

Sectiunea 1     DEFINITII SI INTERPRETARE

1.1       Cu exceptia cazului în care se prevede altfel, termenii si expresiile definiti in Regulament, inclusiv prin trimiterea la un alt document, vor avea acelaşi inteles atunci cand vor fi utilizati in acest Act Aditional.

1.2       In acest Act Aditional, cuvintele la singular vor include si pluralul si vice versa, iar cuvintele la genul masculin vor include genurile feminin si neutru şi vice versa.

1.3       Impartirea acestui Act Aditional in Sectiuni se realizeaza doar în scopul de a facilita trimiterile facute in cuprinsul acestuia si nu va afecta interpretarea Actului Aditional. Orice trimitere la „acest/ prezentul Act Aditional”, „potrivit acestui/ prezentului Act Aditional”, „la acest/ prezentul Act Aditional” precum si la orice alti termeni similari se va referi la prezentul Act Aditional in integralitatea sa si nu la anumite Sectiuni sau parti din acesta, si va include orice acord sau instrument suplimentar sau aflat in conexiune cu acest Act Aditional.

 

Sectiunea 2     MODIFICARI ALE REGULAMENTULUI

2.1. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului Act Aditional se modifica art. 3.5. si va avea urmatorul continut:

3.5    Pentru a fi declarati castigatori, participantii eligibili trebuie sa efectueze cel putin 1 tranzactie valida (conform definitiei 3.1 c) in cel mult 20 zile calendaristice de la data deschiderii contului, la comercianti, fizic sau online, in valoare de minim 30 de lei, utilizand cardul atasat conturilor mentionate la 2.2. Prezenta prevedere se aplica pentru toti clientii care achizitioneaza produse in perioada Campaniei în conditiile din Regulament. Pentru claritate, reiteram faptul ca sintagma „cel putin 1 tranzactie valida in valoare de minim 30 de lei” se refera la 30 de lei per tranzactie.

 

Sectiunea 3     DISPOZITII FINALE

3.1 Prevederile prezentului Act Aditional fac parte integranta din Regulament, celelalte prevederi ale acestuia care nu au fost modificate prin prezentul Act Aditional ramanand nemodificate.

3.2 Prezentul Act Adițional a fost intocmit azi, 06.06.2024 si intra vigoare la data de 07.06.2024.

 

Sectiuna 4 ANEXA (Regulamentul actualizat al campaniei)

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Alege bine pentru tine si cei dragi”

 

 

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1   Organizatorul Campaniei promotionale „Alege bine pentru tine si cei dragi” este BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., institutie de credit,  persoana juridica romana, cu sediul in București, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod poștal 060071, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, cont bancar cod IBAN RO93RNCB0002B00056474306 deschis la Banca Comerciala Romana S.A. – Centrala, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, CUI RO 361757, societate comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 RON, (denumita in continuare „Organizator” sau „BCR").

1.2   Campania promotionala „Alege bine pentru tine si cei dragi”, denumita in continuare „Campania”, se va derula sub prevederile prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

SECTIUNEA 2 - DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE SI PRODUSELE/SERVICIILE/ACTIUNILE PARTICIPANTE

2.1     Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 28.05.2024, ora 00:00 – 16.06.2024, ora 23:59 inclusiv, conform mecanismului Campaniei (Sectiunea 3 din prezentul Regulament), urmand a fi comunicata pe site-ul www.bcr.ro/campanii la data inceperii campaniei.

2.2. Produsele participante la campanie conform Sectiunii 3 din prezentul Regulament sunt urmatoarele:

a)     Contul George Junior cu card atasat Visa George Young (BIN: 44939150)

b)     Contul George Young cu card atasat Visa George Young (BIN: 44939150)

c)     Contul George cu card atasat, cu BIN-urile:

1.      George Platinum: 47719605

2.      George Gold: 51704505

3.      MasterCard George Pink: 54680505

4.      MasterCard George Cyan: 54680506

5.      MasterCard George Green: 54680507

6.      MasterCard George Blue: 54680508

7.      George Standard Cyan: 44939140

 

2.3. Produsele de la 2.2. sunt considerate eligibile pentru participare conform 2.2. daca sunt deschise prin intermediul aplicatiei George.

2.4. Regulamentul oficial pentru desfasurarea Campaniei este disponibil in mod gratuit, oricand, oricarui solicitant.

2.5. Pentru detalii privind Campania, participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, dupa cum urmeaza:

a)        adresandu-se unitatilor BCR;

b)        accesand portalul Organizatorului (www.bcr.ro)

c)        apeland BCR la urmatoarele numere de telefon: *2BCR (*2227 - număr cu tarif normal, Luni-Duminică, 08-22:00) apelabil din orice retea nationala sau la +4021 407 42 00, apelabil la tarif normal din strainatate.

 

2.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament al Campaniei sau de a inceta Campania inainte de termen, urmand ca modificarile sa intre in vigoare la data prevazuta in fiecare act aditional de modificare a acestuia. Modificarile Regulamentului Campaniei vor fi aduse la cunostinta Participantilor prin publicarea informatiei pe website-ul www.bcr.ro sau prin afisare in unitatile sale teritoriale, cu cel putin 1 zi înainte de intrarea în vigoare a acestora.

 

SECTIUNEA 3 - DREPTUL DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1    Definitii:

a)   Client nou: Client care nu a detinut un Cont Curent activ la BCR, cu minim 1 luna anterior desfasurarii Campaniei.

b)   Client existent: Client care, la data inceperii Campaniei, are cel putin un Cont Curent activ la BCR.

c)   Tranzactie valida: tranzactie efectuata in perioada Campaniei utilizand cardul atasat contului conform 2.2. si decontata in cel mult 15 zile de la data tranzactiei. Tranzactiile efectuate, dar care sunt procesate dupa aceasta data de decontare nu vor fi considerate valide. De asemenea, nu sunt considerate eligibile tranzactiile de tip transfer de bani sau „top-up”, tranzactii respinse/anulate, refuzuri la plata, sume încasate ca urmare a returnarii produselor achizitionate cu cardul etc.

 

3.2    La Campanie pot participa persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul permanent in Romania care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii pe durata Campaniei:

a)   Categoria A: Clienti noi cu  varsta cuprinsa  intre 7 si 13 ani impliniti la data inceperii Campaniei, reprezentati de catre un reprezentant legal (parinte/tutore/curator), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

   i.          achizitioneaza in perioada Campaniei produsul mentionat la punctul 2.2 a);

  ii.          mentin contul activ cel putin pana la data acordarii premiului (Sectiunea 5 din prezentul Regulament);

 iii.          respecta conditiile prezentului Regulament.

 

b)   Categoria B: Clienti noi cu varsta cuprinsa intre 14 si 17 ani impliniti la data inceperii Campaniei, reprezentati de catre un reprezentant legal (parinte/tutore/curator), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  i.          achizitioneaza in perioada Campaniei produsul de la punctul 2.2 b);

 ii.          mentin contul activ cel putin pana la data acordarii premiului (Sectiunea 5  din prezentul Regulament);

  iii.          respecta conditiile prezentului Regulament.

 

c)   Categoria C: Clienti noi, avand calitatea de reprezentant legal (parinte/tutore/curator/imputernicit) al unui minor (Client Existent) cu varsta cuprinsa intre 7 si 17 ani si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  i.          achizitioneaza in perioada Campaniei produsul de la punctul 2.2 c);

  ii.          este marcat in sistemele BCR ca fiind parinte/tutore/curator/imputernicit pe contul Clientului Existent;

 iii.          mentin contul activ cel putin pana la data acordarii premiului (Sectiunea 5 din prezentul Regulament);

  iv.          respecta conditiile prezentului Regulament.

3.3    Nu pot participa la Campanie:

a)        Salariatii BCR si ai subsidiarelor BCR;

b)        Rudele de gradul I ai salariatilor BCR si ai entitatilor la care BCR detine participantii (sotul/sotia, parinti, copii).

3.4    Participarea la Campanie este gratuita și benevolă.

3.5    Pentru a fi declarati castigatori, participantii eligibili trebuie sa efectueze cel putin 1 tranzactie valida (conform definitiei 3.1 c) in cel mult 20 zile calendaristice de la data deschiderii contului, la comercianti, fizic sau online, in valoare de minim 30 de lei, utilizand cardul atasat conturilor mentionate la 2.2. Prezenta prevedere se aplica pentru toti clientii care achizitioneaza produse in perioada Campaniei în conditiile din Regulament. Pentru claritate, reiteram faptul ca sintagma „cel putin 1 tranzactie valida in valoare de minim 30 de lei” se refera la 30 de lei per tranzactie.

 

SECTIUNEA 4 – DESCRIEREA PREMIILOR

4.1  Participanții eligibili care îndeplinesc condițiile menționate în prezentul Regulament pot câștiga maxim 1 (un) premiu în cadrul Campaniei, indiferent de numarul de conturi deschise.

4.2  Premiile constau in bani si sunt in valoare de 300 lei/persoana.

4.3  Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage/anula premiile in cazul in care conditiile din prezentul Regulament nu sunt respectate de catre castigatori.

 

SECTIUNEA 5 - ACORDAREA PREMIILOR

5.1  Premiile vor fi virate castigatorilor prin transfer bancar in Cont Curent din care a fost efectuata cel putin o tranzactie in conditiile prezentului Regulament, in termen de maxim 15 zile de la data efectuarii tranzactiei.

5.2  Premiile care nu vor putea fi acordate din diverse motive obiective (de exemplu, dar fara a se limita la un numar mai mic de participanti eligibili decat numarul total al premiilor), vor ramane la dispozitia Organizatorului;

5.3  Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane.

 

SECTIUNEA 6 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

6.1   Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe veniturile din premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca este cazul.

6.2   Orice alte impozite, taxe, contributii si alte obligații de natura fiscala nementionate la 6.1. sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data virarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin castigatorului.

 

SECTIUNEA 7 - LEGEA APLICABILA.LITIGII

7.1   Eventualele neintelegeri aparute intre Organizatori si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.

7.2   Legea aplicabila este legea romana.

7.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Directia Produse si Segmente Retail, Biroul Management Reclamatii, la urmatoarea adresa: BCR Centrala – Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod postal 060071, prin Asistentul virtual ADA, pe site-ul bcr.ro, prin apel telefonic la *2227 sau pe adresa de email contact.center@bcr.ro in termen de maxim 20 zile de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

SECTIUNEA 8 - INCETAREA CAMPANIEI

8.1 Campania poate inceta inainte de termen in caz de forta majora si/sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului conform 2.6 din prezentul Regulament, cu exceptia situatiilor de forta majora si/sau caz fortuit unde incetarea se produce cu efect imediat.

8.2 In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.

8.3 Pentru situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, Organizatorii nu au nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

 

SECTIUNEA 9 - PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

9.1    Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie, precum si datele parintilor/tutorelui/curatorului, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv cu Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

9.2  Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului din prezentul Regulament si pentru buna desfasurare a campaniilor, cum ar fi: pentru desemnarea castigatorilor acestei Campanii si acordarea premiilor,  pentru realizarea de rapoarte statistice cu privire la clientii, produsele si serviciile BCR si pentru transmiterea catre participanti de informatii privind Campania in derulare prin diverse mijloace de comunicare  sau pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului, respectiv calcularea, retinerea/suportarea, plata si declararea impozitelor datorate pentru veniturile din premii obtinute de castigatori. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii poate atrage insa imposibilitatea participarii la Campanie.

9.3  Datele cu caracter personal vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului, inclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia arhivarii.

9.4    Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in masura in care considera necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: dpo@bcr.ro.

 

 SECTIUNEA 10 - ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI

10.1   Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

ACT ADITIONAL nr. 1 (denumit in continuare “Actul Aditional”) LA RegulamentUL OFICIAL AL Campaniei PROMOTIONALE „Alege bine pentru tine si cei dragi

(denumit in continuare “Regulamentul”)

 

Avand in vedere:

1.1       Organizatorul Campaniei promotionale „Alege bine pentru tine si cei dragi” este BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., institutie de credit,  persoana juridica romana, cu sediul in București, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod poștal 060071, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, cont bancar cod IBAN RO93RNCB0002B00056474306 deschis la Banca Comerciala Romana S.A. – Centrala, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, CUI RO 361757, societate comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 RON, (denumita in continuare „Organizator” sau „BCR").

1.2       Campania promotionala „Alege bine pentru tine si cei dragi”, denumita in continuare „Campania”, se desfasoara sub prevederile Regulamentului Oficial al Campaniei „Alege bine pentru tine - Premii” - (denumit in continuare „Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3       Articolul 2.6 din Regulament potrivit caruia „Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament al Campaniei sau de a inceta Campania inainte de termen, urmand ca modificarile sa intre in vigoare la data prevazuta in fiecare act aditional de modificare a acestuia. Modificarile Regulamentului Campaniei vor fi aduse la cunostinta Participantilor prin publicarea informatiei pe website-ul www.bcr.ro sau prin afisare in unitatile sale teritoriale, cu cel putin 1 zi înainte de intrarea în vigoare a acestora”

Organizatorul a decis modificarea Regulamentului, conform prezentului act aditional („Actul Aditional”) in conditiile si termenii specificati mai jos:

 

Sectiunea 1     DEFINITII SI INTERPRETARE

1.1       Cu exceptia cazului în care se prevede altfel, termenii si expresiile definiti in Regulament, inclusiv prin trimiterea la un alt document, vor avea acelaşi inteles atunci cand vor fi utilizati in acest Act Aditional.

1.2       In acest Act Aditional, cuvintele la singular vor include si pluralul si vice versa, iar cuvintele la genul masculin vor include genurile feminin si neutru şi vice versa.

1.3       Impartirea acestui Act Aditional in Sectiuni se realizeaza doar în scopul de a facilita trimiterile facute in cuprinsul acestuia si nu va afecta interpretarea Actului Aditional. Orice trimitere la „acest/ prezentul Act Aditional”, „potrivit acestui/ prezentului Act Aditional”, „la acest/ prezentul Act Aditional” precum si la orice alti termeni similari se va referi la prezentul Act Aditional in integralitatea sa si nu la anumite Sectiuni sau parti din acesta, si va include orice acord sau instrument suplimentar sau aflat in conexiune cu acest Act Aditional.

 

Sectiunea 2     MODIFICARI ALE REGULAMENTULUI

2.1. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului Act Aditional se modifica art. 2.2, litera b) si va avea urmatorul continut:

b)         Contul George Young cu card atasat Visa George Young (BIN: 44939150)

 

Sectiunea 3     DISPOZITII FINALE

3.1 Prevederile prezentului Act Aditional fac parte integranta din Regulament, celelalte prevederi ale acestuia care nu au fost modificate prin prezentul Act Aditional ramanand nemodificate.

3.2 Prezentul Act Adițional a fost intocmit azi, 29.05.2024, cu intrare in vigoare incepand cu data de 30.05.2024

Sectiuna 4 ANEXA (Regulamentul actualizat al campaniei)

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Alege bine pentru tine si cei dragi”

 

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1   Organizatorul Campaniei promotionale „Alege bine pentru tine si cei dragi” este BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., institutie de credit,  persoana juridica romana, cu sediul in București, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod poștal 060071, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, cont bancar cod IBAN RO93RNCB0002B00056474306 deschis la Banca Comerciala Romana S.A. – Centrala, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, CUI RO 361757, societate comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 RON, (denumita in continuare „Organizator” sau „BCR").

1.2   Campania promotionala „Alege bine pentru tine si cei dragi”, denumita in continuare „Campania”, se va derula sub prevederile prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

SECTIUNEA 2 - DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE SI PRODUSELE/SERVICIILE/ACTIUNILE PARTICIPANTE

2.1     Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 28.05.2024, ora 00:00 – 16.06.2024, ora 23:59 inclusiv, conform mecanismului Campaniei (Sectiunea 3 din prezentul Regulament), urmand a fi comunicata pe site-ul www.bcr.ro/campanii la data inceperii campaniei.

2.2. Produsele participante la campanie conform Sectiunii 3 din prezentul Regulament sunt urmatoarele:

a)     Contul George Junior cu card atasat Visa George Young (BIN: 44939150)

b)     Contul George Young cu card atasat Visa George Young (BIN: 44939150)

c)      Contul George cu card atasat, cu BIN-urile:

1.      George Platinum: 47719605

2.      George Gold: 51704505

3.      MasterCard George Pink: 54680505

4.      MasterCard George Cyan: 54680506

5.      MasterCard George Green: 54680507

6.      MasterCard George Blue: 54680508

7.      George Standard Cyan: 44939140

 

2.3. Produsele de la 2.2. sunt considerate eligibile pentru participare conform 2.2. daca sunt deschise prin intermediul aplicatiei George.

 

2.4. Regulamentul oficial pentru desfasurarea Campaniei este disponibil in mod gratuit, oricand, oricarui solicitant.

 

2.5. Pentru detalii privind Campania, participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, dupa cum urmeaza:

a)        adresandu-se unitatilor BCR;

b)        accesand portalul Organizatorului (www.bcr.ro)

c)        apeland BCR la urmatoarele numere de telefon: *2BCR (*2227 - număr cu tarif normal, Luni-Duminică, 08-22:00) apelabil din orice retea nationala sau la +4021 407 42 00, apelabil la tarif normal din strainatate.

 

2.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament al Campaniei sau de a inceta Campania inainte de termen, urmand ca modificarile sa intre in vigoare la data prevazuta in fiecare act aditional de modificare a acestuia. Modificarile Regulamentului Campaniei vor fi aduse la cunostinta Participantilor prin publicarea informatiei pe website-ul www.bcr.ro sau prin afisare in unitatile sale teritoriale, cu cel putin 1 zi înainte de intrarea în vigoare a acestora.

 

SECTIUNEA 3 - DREPTUL DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1    Definitii:

a)   Client nou: Client care nu a detinut un Cont Curent activ la BCR, cu minim 1 luna anterior desfasurarii Campaniei.

b)   Client existent: Client care, la data inceperii Campaniei, are cel putin un Cont Curent activ la BCR.

c)   Tranzactie valida: tranzactie efectuata in perioada Campaniei utilizand cardul atasat contului conform 2.2. si decontata in cel mult 15 zile de la data tranzactiei. Tranzactiile efectuate, dar care sunt procesate dupa aceasta data de decontare nu vor fi considerate valide. De asemenea, nu sunt considerate eligibile tranzactiile de tip transfer de bani sau „top-up”, tranzactii respinse/anulate, refuzuri la plata, sume încasate ca urmare a returnarii produselor achizitionate cu cardul etc.

 

3.2    La Campanie pot participa persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul permanent in Romania care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii pe durata Campaniei:

a)   Categoria A: Clienti noi cu  varsta cuprinsa  intre 7 si 13 ani impliniti la data inceperii Campaniei, reprezentati de catre un reprezentant legal (parinte/tutore/curator), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 i.          achizitioneaza in perioada Campaniei produsul mentionat la punctul 2.2 a);

 ii.          mentin contul activ cel putin pana la data acordarii premiului (Sectiunea 5 din prezentul Regulament);

 iii.          respecta conditiile prezentului Regulament.

 

b)   Categoria B: Clienti noi cu varsta cuprinsa intre 14 si 17 ani impliniti la data inceperii Campaniei, reprezentati de catre un reprezentant legal (parinte/tutore/curator), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

i.          achizitioneaza in perioada Campaniei produsul de la punctul 2.2 b);

ii.          mentin contul activ cel putin pana la data acordarii premiului (Sectiunea 5  din prezentul Regulament);

iii.          respecta conditiile prezentului Regulament.

 

c)   Categoria C: Clienti noi, avand calitatea de reprezentant legal (parinte/tutore/curator/imputernicit) al unui minor (Client Existent) cu varsta cuprinsa intre 7 si 17 ani si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 i.          achizitioneaza in perioada Campaniei produsul de la punctul 2.2 c);

ii.          este marcat in sistemele BCR ca fiind parinte/tutore/curator/imputernicit pe contul Clientului Existent;

iii.          mentin contul activ cel putin pana la data acordarii premiului (Sectiunea 5 din prezentul Regulament);

iv.          respecta conditiile prezentului Regulament.

3.3    Nu pot participa la Campanie:

a)        Salariatii BCR si ai subsidiarelor BCR;

b)        Rudele de gradul I ai salariatilor BCR si ai entitatilor la care BCR detine participantii (sotul/sotia, parinti, copii).

 

3.4    Participarea la Campanie este gratuita și benevolă.

3.5    Pentru a fi declarati castigatori, participantii eligibili trebuie sa efectueze in perioada Campaniei cel putin 1 tranzactie valida (conform definitiei 3.1 c)), la comercianti, fizic sau online, in valoare de minim 30 de lei utilizand cardul atasat conturilor mentionate la 2.2.

 

SECTIUNEA 4 – DESCRIEREA PREMIILOR

4.1  Participanții eligibili care îndeplinesc condițiile menționate în prezentul Regulament pot câștiga maxim 1 (un) premiu în cadrul Campaniei, indiferent de numarul de conturi deschise.

4.2  Premiile constau in bani si sunt in valoare de 300 lei/persoana.

4.3  Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage/anula premiile in cazul in care conditiile din prezentul Regulament nu sunt respectate de catre castigatori.

 

SECTIUNEA 5 - ACORDAREA PREMIILOR

5.1   Premiile vor fi virate castigatorilor prin transfer bancar in Cont Curent din care a fost efectuata cel putin o tranzactie in conditiile prezentului Regulament, in termen de maxim 15 zile de la data efectuarii tranzactiei.

5.2  Premiile care nu vor putea fi acordate din diverse motive obiective (de exemplu, dar fara a se limita la un numar mai mic de participanti eligibili decat numarul total al premiilor), vor ramane la dispozitia Organizatorului;

5.3  Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane.

 

SECTIUNEA 6 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

6.1   Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe veniturile din premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca este cazul.

6.2   Orice alte impozite, taxe, contributii si alte obligații de natura fiscala nementionate la 6.1. sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data virarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin castigatorului.

 

SECTIUNEA 7 - LEGEA APLICABILA.LITIGII

7.1   Eventualele neintelegeri aparute intre Organizatori si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.

7.2   Legea aplicabila este legea romana.

7.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Directia Produse si Segmente Retail, Biroul Management Reclamatii, la urmatoarea adresa: BCR Centrala – Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod postal 060071, prin Asistentul virtual ADA, pe site-ul bcr.ro, prin apel telefonic la *2227 sau pe adresa de email contact.center@bcr.ro in termen de maxim 20 zile de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

SECTIUNEA 8 - INCETAREA CAMPANIEI

8.1 Campania poate inceta inainte de termen in caz de forta majora si/sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului conform 2.6 din prezentul Regulament, cu exceptia situatiilor de forta majora si/sau caz fortuit unde incetarea se produce cu efect imediat.

8.2 In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.

8.3 Pentru situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, Organizatorii nu au nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

 

SECTIUNEA 9 - PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

9.1     Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie, precum si datele parintilor/tutorelui/curatorului, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv cu Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

9.2   Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului din prezentul Regulament si pentru buna desfasurare a campaniilor, cum ar fi: pentru desemnarea castigatorilor acestei Campanii si acordarea premiilor,  pentru realizarea de rapoarte statistice cu privire la clientii, produsele si serviciile BCR si pentru transmiterea catre participanti de informatii privind Campania in derulare prin diverse mijloace de comunicare  sau pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului, respectiv calcularea, retinerea/suportarea, plata si declararea impozitelor datorate pentru veniturile din premii obtinute de castigatori. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii poate atrage insa imposibilitatea participarii la Campanie.

9.3   Datele cu caracter personal vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului, inclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia arhivarii.

9.4    Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in masura in care considera necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: dpo@bcr.ro.

 

 SECTIUNEA 10 - ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI

10.1   Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

 

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Alege bine pentru tine si cei dragi”

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1   Organizatorul Campaniei promotionale „Alege bine pentru tine si cei dragi” este BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., institutie de credit,  persoana juridica romana, cu sediul in București, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod poștal 060071, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, cont bancar cod IBAN RO93RNCB0002B00056474306 deschis la Banca Comerciala Romana S.A. – Centrala, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, CUI RO 361757, societate comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 RON, (denumita in continuare „Organizator” sau „BCR").

1.2    Campania promotionala „Alege bine pentru tine si cei dragi”, denumita in continuare „Campania”, se va derula sub prevederile prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

SECTIUNEA 2 - DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE SI PRODUSELE/SERVICIILE/ACTIUNILE PARTICIPANTE

2.1.     Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 28.05.2024, ora 00:00 – 16.06.2024, ora 23:59 inclusiv, conform mecanismului Campaniei (Sectiunea 3 din prezentul Regulament), urmand a fi comunicata pe site-ul www.bcr.ro/campanii la data inceperii campaniei.

2.2. Produsele participante la campanie conform Sectiunii 3 din prezentul Regulament sunt urmatoarele:

a)     Contul George Junior cu card atasat Visa George Young (BIN: 44939150)

b)     Contul George Kids cu card atasat Visa George Young (BIN: 44939150)

c)      Contul George cu card atasat, cu BIN-urile:

a.      George Platinum: 47719605

b.      George Gold: 51704505

c.      MasterCard George Pink: 54680505

d.      MasterCard George Cyan: 54680506

e.      MasterCard George Green: 54680507

f.       MasterCard George Blue: 54680508

g.      George Standard Cyan: 44939140

 

2.3. Produsele de la 2.2. sunt considerate eligibile pentru participare conform 2.2. daca sunt deschise prin intermediul aplicatiei George.

2.4. Regulamentul oficial pentru desfasurarea Campaniei este disponibil in mod gratuit, oricand, oricarui solicitant.

2.5. Pentru detalii privind Campania, participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, dupa cum urmeaza:

a)        adresandu-se unitatilor BCR;

b)        accesand portalul Organizatorului (www.bcr.ro)

c)        apeland BCR la urmatoarele numere de telefon: *2BCR (*2227 - număr cu tarif normal, Luni-Duminică, 08-22:00) apelabil din orice retea nationala sau la +4021 407 42 00, apelabil la tarif normal din strainatate.

2.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament al Campaniei sau de a inceta Campania inainte de termen, urmand ca modificarile sa intre in vigoare la data prevazuta in fiecare act aditional de modificare a acestuia. Modificarile Regulamentului Campaniei vor fi aduse la cunostinta Participantilor prin publicarea informatiei pe website-ul www.bcr.ro sau prin afisare in unitatile sale teritoriale, cu cel putin 1 zi înainte de intrarea în vigoare a acestora.

 

SECTIUNEA 3 - DREPTUL DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1    Definitii:

a)   Client nou: Client care nu a detinut un Cont Curent activ la BCR, cu minim 1 luna anterior desfasurarii Campaniei.

b)   Client existent: Client care, la data inceperii Campaniei, are cel putin un Cont Curent activ la BCR.

c)   Tranzactie valida: tranzactie efectuata in perioada Campaniei utilizand cardul atasat contului conform 2.2. si decontata in cel mult 15 zile de la data tranzactiei. Tranzactiile efectuate, dar care sunt procesate dupa aceasta data de decontare nu vor fi considerate valide. De asemenea, nu sunt considerate eligibile tranzactiile de tip transfer de bani sau „top-up”, tranzactii respinse/anulate, refuzuri la plata, sume încasate ca urmare a returnarii produselor achizitionate cu cardul etc.

 

3.2    La Campanie pot participa persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul permanent in Romania care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii pe durata Campaniei:

a)   Categoria A: Clienti noi cu  varsta cuprinsa  intre 7 si 13 ani impliniti la data inceperii Campaniei, reprezentati de catre un reprezentant legal (parinte/tutore/curator), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  i.          achizitioneaza in perioada Campaniei produsul mentionat la punctul 2.2 a);

  ii.          mentin contul activ cel putin pana la data acordarii premiului (Sectiunea 5 din prezentul Regulament);

  iii.          respecta conditiile prezentului Regulament.

 

b)   Categoria B: Clienti noi cu varsta cuprinsa intre 14 si 17 ani impliniti la data inceperii Campaniei, reprezentati de catre un reprezentant legal (parinte/tutore/curator), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  i.          achizitioneaza in perioada Campaniei produsul de la punctul 2.2 b);

  ii.          mentin contul activ cel putin pana la data acordarii premiului (Sectiunea 5  din prezentul Regulament);

 iii.          respecta conditiile prezentului Regulament.

 

c)   Categoria C: Clienti noi, avand calitatea de reprezentant legal (parinte/tutore/curator/imputernicit) al unui minor (Client Existent) cu varsta cuprinsa intre 7 si 17 ani si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  i.          achizitioneaza in perioada Campaniei produsul de la punctul 2.2 c);

  ii.          este marcat in sistemele BCR ca fiind parinte/tutore/curator/imputernicit pe contul Clientului Existent;

  iii.          mentin contul activ cel putin pana la data acordarii premiului (Sectiunea 5 din prezentul Regulament);

  iv.          respecta conditiile prezentului Regulament.

 

3.3    Nu pot participa la Campanie:

a)        Salariatii BCR si ai subsidiarelor BCR;

b)        Rudele de gradul I ai salariatilor BCR si ai entitatilor la care BCR detine participantii (sotul/sotia, parinti, copii).

3.4    Participarea la Campanie este gratuita și benevolă.

3.5    Pentru a fi declarati castigatori, participantii eligibili trebuie sa efectueze in perioada Campaniei cel putin 1 tranzactie valida (conform definitiei 3.1 c)), la comercianti, fizic sau online, in valoare de minim 30 de lei utilizand cardul atasat conturilor mentionate la 2.2.

 

SECTIUNEA 4 – DESCRIEREA PREMIILOR

4.1  Participanții eligibili care îndeplinesc condițiile menționate în prezentul Regulament pot câștiga maxim 1 (un) premiu în cadrul Campaniei, indiferent de numarul de conturi deschise.

4.2  Premiile constau in bani si sunt in valoare de 300 lei/persoana.

4.3  Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage/anula premiile in cazul in care conditiile din prezentul Regulament nu sunt respectate de catre castigatori.

 

SECTIUNEA 5 - ACORDAREA PREMIILOR

5.1   Premiile vor fi virate castigatorilor prin transfer bancar in Cont Curent din care a fost efectuata cel putin o tranzactie in conditiile prezentului Regulament, in termen de maxim 15 zile de la data efectuarii tranzactiei.

5.2  Premiile care nu vor putea fi acordate din diverse motive obiective (de exemplu, dar fara a se limita la un numar mai mic de participanti eligibili decat numarul total al premiilor), vor ramane la dispozitia Organizatorului;

5.3  Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane.

 

SECTIUNEA 6 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

6.1   Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe veniturile din premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca este cazul.

6.2   Orice alte impozite, taxe, contributii si alte obligații de natura fiscala nementionate la 6.1. sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data virarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin castigatorului.

 

SECTIUNEA 7 - LEGEA APLICABILA.LITIGII

7.1   Eventualele neintelegeri aparute intre Organizatori si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.

7.2   Legea aplicabila este legea romana.

7.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Directia Produse si Segmente Retail, Biroul Management Reclamatii, la urmatoarea adresa: BCR Centrala – Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod postal 060071, prin Asistentul virtual ADA, pe site-ul bcr.ro, prin apel telefonic la *2227 sau pe adresa de email contact.center@bcr.ro in termen de maxim 20 zile de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

SECTIUNEA 8 - INCETAREA CAMPANIEI

8.1 Campania poate inceta inainte de termen in caz de forta majora si/sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului conform 2.6 din prezentul Regulament, cu exceptia situatiilor de forta majora si/sau caz fortuit unde incetarea se produce cu efect imediat.

8.2 In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.

8.3 Pentru situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, Organizatorii nu au nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

 

SECTIUNEA 9 - PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

9.1     Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie, precum si datele parintilor/tutorelui/curatorului, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv cu Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

9.2   Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului din prezentul Regulament si pentru buna desfasurare a campaniilor, cum ar fi: pentru desemnarea castigatorilor acestei Campanii si acordarea premiilor,  pentru realizarea de rapoarte statistice cu privire la clientii, produsele si serviciile BCR si pentru transmiterea catre participanti de informatii privind Campania in derulare prin diverse mijloace de comunicare sau pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului, respectiv calcularea, retinerea/suportarea, plata si declararea impozitelor datorate pentru veniturile din premii obtinute de castigatori. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii poate atrage insa imposibilitatea participarii la Campanie.

9.3   Datele cu caracter personal vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului, inclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia arhivarii.

9.4    Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in masura in care considera necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: dpo@bcr.ro.

 

 SECTIUNEA 10 - ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI

10.1   Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.