REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“George te trimite la SAGA”
(denumit in continuare „Regulament”)

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1 Organizatorul campaniei promotionale „George te trimite la SAGA” este BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., institutie de credit, persoana juridica romana, cu sediul in Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, România, cod postal 060013, avand Codul Unic de Inregistrare RO 361757, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/ 90/ 1991, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, cod IBAN: RO93RNCB0002B00053474306 deschis la Banca Comerciala Romana S.A.-Centrala, societate comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 LEI, avand numar de Operator de date cu caracter personal 3776 si 3772 (denumita in continuare „Organizator” sau „BCR"),
1.2 Campania de promotionala „George te trimite la SAGA”, denumita in continuare „Campania”, se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

SECTIUNEA 2 - DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE SI PRODUSELE/SERVICIILE PARTICIPANTE
2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 12.05.2022 – 27.05.2022, urmand a fi comunicata pe site-ul www.bcr.ro/campanii, (unde se pot afla detalii despre Campanie), conform mecanismului Campaniei (punctul 3 din prezentul Regulament).
2.2 In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe site-ul www.bcr.ro sau prin afisare la unitatile teritoriale, cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.
2.3. Produsele/ serviciile participante la Campanie sunt urmatoarele:
a) Contul George
b) cardul Mastercard George atasat contului George.
2.4 Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.
2.5 Pentru detalii privind Campania, participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, dupa cum urmeaza:
a) adresandu-se unitatilor BCR;
b) accesand portalul Organizatorului (www.bcr.ro)
c) apeland InfoBCR (serviciu disponibil zilnic, de luni pana duminica, intre 8.00 si 22.00) la urmatoarele numere de telefon: 0800 801 BCR (0800 801 227) apelabil din orice retea nationala sau la +4021 407 42 00, apelabil la tarif normal din strainatate.

SECTIUNEA 3 - DREPTUL DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI
3.1 La Campanie pot participa toate persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani, care pentru a fi considerate eligibili vor indeplini cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie persoane fizice rezidente;
b) sa fi implinit varsta de 18 ani pana la data de 12.05.2022.
c) sa achizitioneze produsele/serviciile mentionate la pct. 2.3 in perioada Campaniei;
d) sa detina ca urmare a achizitiei mentionate la litera c) doar un singur produs/ serviciu aferent pct. 2.3 .
e) sa respecte conditiile din prezentul Regulament.
3.2 Nu pot participa la Campanie:
a) salariatii BCR si ai subsidiarelor BCR
b) copiii angajatilor BCR si ai entitatilor la care BCR detine participatii, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I (parinti, copii) ai celor mentionati anterior, care indeplinesc conditiile de la pct. 3.1 de mai sus.
3.3 Participarea la Campanie este gratuita.


SECTIUNEA 4 - DESCRIEREA PREMIILOR
4.1 Premiile acordate clientilor eligibili constau in bilete de acces general la evenimentul SAGA Festival, pe toata durata acestuia, in perioada 3-5 iunie 2022. Valoarea bruta a unui bilet este de 328 RON, cu valoare neta de 328 RON,
4.2 Se vor acorda in total 800 de premii catre clientii persoane fizice, in valoare totala bruta de 262,400 RON.
4.3. La data incheierii prezentului Regulament, premiile a caror valoare este mai mica de 600 lei inclusiv sunt neimpozabile, potrivit art. 110 (4) Cod Fiscal.


SECTIUNEA 5 - TRAGEREA LA SORTI. ACORDAREA PREMIILOR
5.1 Modalitatea aleasa de Organizator pentru desemnarea castigatorilor premiilor acordate in prezenta Campanie este selectia aleatorie electronica, efectuata in mod automat de catre sistemul BCR. Frecventa selectiei va fi zilnica, pe toata durata Campaniei, si consta in extragerea unui numar de 50 de clienti eligibili din baza totala de clienti care indeplinesc simultan conditiile de la pct. 3.1 .
5.2 Tragerea la sorti este in conformitate cu legile si reglementarile din Romania si va avea loc cu o recurenta zilnica, in perioada 12.05.2022 – 27.05.2022, asa cum este descris la pct. 5.1 .
5.4 In cadrul Campaniei se vor selecta aleatoriu un numar total de 800 castigatori pentru premiile constand in cele 800 de bilete mentionate la punctul 4.1.
5.5. Organizatorul se obliga sa-i instiinteze electronic pe castigatori, in termen de 10 zile lucratoare de la data extragerii, pentru anuntarea premiului castigat si a modului in care acestia pot intra in posesia premiului. Acest termen poate fi depasit in situatii mai presus de diligentele Organizatorului.
5.6 Premiile adresate persoanelor fizice vor fi acordate prin intermediul canalului de mesagerie digitala, aflat in aplicatia de internet banking George si disponibil tuturor utilizatorilor care indeplinesc conditiile de la punctul 3.1 . Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv
5.7 Premiile adresate persoanelor fizice care nu vor putea fi acordate in urma tragerii la sorti din diverse motive obiective, vor ramane la dispozitia Organizatorului.
5.8 Un participant la Campanie nu poate castiga decat un premiu in cadrul acesteia. Dreptul asupra premiului poate fi transferat unei alte persoane, iar premiile in bunuri nu se pot schimba cu contravaloarea in bani.

SECTIUNEA 6 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
6.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat, daca este cazul,, pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
6.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data virarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin proprietarului.

SECTIUNEA 7 - LEGEA APLICABILA.LITIGII
7.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.
7.2 Legea aplicabila este legea romana.
7.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului Dezvoltare de Brand din cadrul BCR, la urmatoarea adresa: DMK.BrandBuilding@bcr.ro, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data extragerii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

SECTIUNEA 8 - INTRERUPEREA/INCETAREA CAMPANIEI
8.1 Campania va putea fi intrerupta/incetata inainte de termen doar in caz de forta majora si/sau caz fortuit(asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului.
In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe portalul Organizatorului (www.bcr.ro/campanii).
8.2 In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.
8.3 Pentru situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

SECTIUNEA 9 - PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
9.1 Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie, precum si datele parintilor/tutorelui/curatorului, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.
9.2 Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor care rezulta in sarcina Organizatorului prin conformarea cu conditiile prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: pentru desemnarea castigatorilor acestei Campanii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienti, produsele si serviciile BCR si prin transmiterea de informatii privind Campania in derulare prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS sau orice alt mijloc de comunicare). Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii poate atrage insa imposibilitatea participarii la Campanie.
9.3 Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de produse/servicii BCR si vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia arhivarii. Dupa expirarea duratelor de stocare, este posibil ca Organizatorul sa anonimizeze datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru scopuri statistice.
9.4 Participantii la Campanie, precum si parintii/tutorele/curatorul beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: dpo@bcr.ro

SECTIUNEA 10 - ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI

10.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.
10.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor pe site-ul (www.bcr.ro/campanii ).
Anuntul se va face de catre Organizator cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

Prezentul Regulament a fost incheiat si semnat astazi 11.05.2022 data autentificarii, in 3 exemplare la sediul Organizatorului din Calea Plevnei nr. 159, sector 6 Bucuresti.


Denumirea/Adresa Organizatorului

Banca Comerciala Romana S.A.,
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, România

BCR Directia Marketing si Comunicare
Ionut Stanimir,
Director Executiv