ACT ADITIONAL NR. 1 (denumit in continuare “Actul Aditional”) LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “E mai inteligent să utilizezi George! Accesează magazinul George şi achiziţionează asigurarea facultativă a locuinţei. Primeşti din partea noastră asigurarea obligatorie pentru un an!” (denumit in continuare “Regulamentul”)

Avand in vedere ca:

Organizatorul Campaniei “E mai inteligent să utilizezi George! Accesează magazinul George si achizitionează asigurarea facultativă a locuintei. Primesti din partea noastră asigurarea obligatorie pentru un an!” denumită în continuare „Campania” este Banca Comercială Română S.A., institutie de credit, persoană juridică romană, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 6, Sector 6, Bucureşti, cod 060013, inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 361757, inregistrată in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, cod RAJ 500341, avand cont bancar cod IBAN RO93RNCB0002B00056474306 deschis la Banca Comerciala Romana S.A. – Centrala, societate comercială pe actiuni administrată in sistem dualist, avand un capital social subscris si vărsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 RON (denumită in continuare „Organizator” sau „BCR”)

INTRUCAT

  • In conformitate cu prevederile Art 10.2 din Regulament, Organizatorul are dreptul sa modifice Regulamentul, caz in care participantii vor fi informati cu cel putin 5 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarii; 

Organizatorul a decis modificarea Art. 2.1 si Art 4.3 din Regulament, motiv pentru care a incheiat prezentul Act Aditional in conditiile si termenii specificati mai jos:

ACT ADITIONAL NR. 1 (denumit in continuare “Actul Aditional”) LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “E mai inteligent să utilizezi George! Accesează magazinul George şi achiziţionează asigurarea facultativă a locuinţei. Primeşti din partea noastră asigurarea obligatorie pentru un an!” (denumit in continuare “Regulamentul”)

Avand in vedere ca:

Organizatorul Campaniei “E mai inteligent să utilizezi George! Accesează magazinul George si achizitionează asigurarea facultativă a locuintei. Primesti din partea noastră asigurarea obligatorie pentru un an!” denumită în continuare „Campania” este Banca Comercială Română S.A., institutie de credit, persoană juridică romană, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 6, Sector 6, Bucureşti, cod 060013, inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 361757, inregistrată in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, cod RAJ 500341, avand cont bancar cod IBAN RO93RNCB0002B00056474306 deschis la Banca Comerciala Romana S.A. – Centrala, societate comercială pe actiuni administrată in sistem dualist, avand un capital social subscris si vărsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 RON (denumită in continuare „Organizator” sau „BCR”)

INTRUCAT

  • In conformitate cu prevederile Art 10.2 din Regulament, Organizatorul are dreptul sa modifice Regulamentul, caz in care participantii vor fi informati cu cel putin 5 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarii; 

Organizatorul a decis modificarea Art. 2.1 si Art 4.3 din Regulament, motiv pentru care a incheiat prezentul Act Aditional in conditiile si termenii specificati mai jos:

Regulamentul Campaniei “E mai inteligent să utilizezi George! Accesează magazinul George şi achiziţionează asigurarea facultativă a locuinţei. Primeşti din partea noastră asigurarea obligatorie pentru un an!”

Perioada de desfășurare: 21 Septembrie 2022 – 20 Decembrie 2022 

Perioada de desfășurare: 21 Septembrie 2022 – 20 Decembrie 2022 

Secțiunea 1 - ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul Campaniei “E mai inteligent să utilizezi George! Accesează magazinul George si achizitionează asigurarea facultativă a locuintei. Primesti din partea noastră asigurarea obligatorie pentru un an!” denumită în continuare „Campania” este Banca Comercială Română S.A., institutie de credit, persoană juridică romană, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 6, Sector 6, Bucureşti, cod 060013, inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 361757, inregistrată in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, cod RAJ 500341, avand cont bancar cod IBAN RO93RNCB0002B00056474306 deschis la Banca Comerciala Romana S.A. – Centrala, societate comercială pe actiuni administrată in sistem dualist, avand un capital social subscris si vărsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 RON (denumită in continuare „Organizator” sau „BCR”)

1.2 Campania se va derula in baza prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

Secțiunea 2 - DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE SI PRODUSELE/ SERVICIILE PARTICIPANTE

2.1 Campania se va desfasura în perioada 21 Septembrie 2022 ora 00:00, inclusiv, ora Romaniei – 20 Decembrie 2022, ora 23:59, inclusiv, ora Romaniei, conform mecanismului Campaniei (Sectiunea 4 din prezentul Regulament).

2.2 In situatia in care Organizatorul decide să scurteze/ să prelungeasca această Campanie, acest fapt va fi adus la cunostintă participantilor prin publicarea informatiei pe site-ul www.bcr.ro sau prin afisare la unitatile teritoriale, cu cel putin 5 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

2.3 Serviciile si produsele participante la Campanie sunt aplicaţia de internet banking a BCR denumită „George”, care, prin accesarea secțiunii „George Store / Magazin George” oferă posibilitatea de a achizitiona asigurarea facultativă a locuinței, produs al OMNIASIG Vienna Insurance Group.

2.4 Regulamentul oficial de desfăsurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricărui solicitant.

2.5 Pentru detalii privind Campania, participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, dupa cum urmeaza:

a) adresandu-se unitatilor BCR;

b) accesand site-ul (https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/asigurari/asigurarea-locuintei)

c) apeland InfoBCR (serviciu disponibil zilnic, de luni pana duminică, intre 8.00 si 22.00) la urmatoarele numere de telefon: *2BCR (*2227) apelabil din orice retea natională sau la +4021 407 42 00, apelabil la tarif normal din străinătate.

d) In fereastra destinată informarii cu privire la Campanie care se deschide inaintea fluxului de contractare propriu zisă din aplicaţia de internet banking a BCR denumită „George” în secțiunea „George Store / Magazin George” dedicată poliței de asigurare pentru locuintă.

 

Secțiunea 3 – CONDITII DE PARTICIPARE

3.1 Campania se adresează oricarei persoane fizice, în următoarele condiții a caror îndeplinire trebuie sa fie cumulativă:

- Este/ devine client BCR cu cont George in perioada Campaniei 

- A implinit varsta minima de 18 ani la data achizitiei asigurarii facultative a locuintei

- Detine un cont curent activ BCR deschis pe numele său la data acordarii premiului;

- Acceseaza aplicaţia de internet banking denumită „George”

- Achizitionează prin intermediul aplicatiei de internet banking „George”, din secțiunea „George Store / Magazin George” o poliță de asigurare facultativă a locuinței, produs al OMNIASIG Vienna Insurance Group, în perioada Campaniei.

 

Secțiunea 4 – MODALITATEA DE DESFASURARE A CAMPANIEI, CRITERII DE ACORDARE A PREMIILOR

4.1 Pentru fiecare participant la Campanie, mecanismul de desfășurare este următorul:

4.1.1. Participarea la Campanie este reprezentată de

(i) accesarea aplicatiei de internet banking denumită „George” si

(ii) achizitia în perioada Campaniei a unei polițe de asigurare facultativă a locuinței, produs al OMNIASIG Vienna Insurance Group, prin intermediul aplicației de mobile banking BCR „George” în secțiunea „George Store / Magazin George”. Achiziția produselor de asigurare, conform prevederilor Sectiunii 3, pct. 3.1., este subsecventă analizei nevoilor clienților și adecvării produsului la nevoile acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

4.1.2. Fiecare participant care va achizitiona o poliță de asigurare facultativă a locuinței prin modalitatea mai sus mentionată va primi din partea noastră premiul constand in polita obligatorie de asigurare a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (PAD) in valoare de 20 EUR (echivalent lei calculat la cursul BNR valabil la momentul emiterii politei) pentru locuinta asigurată, in cazul in care locuinta nu are deja polită obligatorie de asigurare a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (PAD) sau daca aceasta expiră in mai putin de 30 de zile si clientul alege sa o reinnoiască la data la care achizitionează polita facultativă.

4.2 Unui participant i se pot acorda maxim 5 premii constand in polite obligatorii de asigurare a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (PAD) in baza mecanismului descris mai sus, dacă respectă conditiile de participare din Sectiunea 3 din prezentul Regulament.

4.3 Valoarea bruta totală estimată a acestor premii este de 60.000 EUR (echivalent lei calculat la cursul BNR valabil la momentul emiterii politelor obligatorii de asigurare a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (PAD), respectiv echivalentul primelor de asigurare a 3.000 de polite obligatorii de asigurare a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (PAD) incheiate in cadrul Campaniei.

4.4 Pentru acordarea premiilor, participantii la Campanie in perioada de desfasurare a acesteia trebuie să:

- acceseze aplicaţia de internet banking denumită „George

- achizitioneze o polită de asigurare facultativă a locuintei

- nu detine la data achizitionării asigurării facultative o polită obligatorie de asigurare a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (PAD) sau aceasta să expire in mai putin de 30 de zile de la data achizitiei politei de asigurare facultativă a locuintei. Notă: incheierea unei asigurari facultative a unei locuinte este conditionată din punct de vedere legal de existenta unei asigurări obligatorii a locuintei (PAD) conform Legii 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor 

4.5 Premiul constand in polita obligatorie de asigurare a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (PAD) va fi acordat participantilor la Campanie pe măsură ce acestia indeplinesc criteriile de participare si de acordare. Acordarea premiului constă in emiterea politei de asigurare si a documentelor contractuale aferente pentru locuinta asigurată.

 

Secțiunea 5 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

5.1 Organizatorul se obligă să calculeze, să retină, să vireze si să declare, dacă este cazul, impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre participanti in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

5.2 Orice alte obligatii de natură fiscală sau de orice altă natură, in legatură cu acestea, sunt in sarcina exclusivă a participantului. De la data virării premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin participantului.

 

Secțiunea 6 - LEGEA APLICABILA. LITIGII

6.1 Eventualele neintelegeri apărute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.

6.2 Legea aplicabila este legea romană.

6.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite: prin Asistentul virtual „ADA”, pe site-ul bcr.ro, prin apel telefonic la *2227 sau pe adresa de mail contact.center@bcr.ro in termen de maxim 15 zile de la data incheierii Campaniei. După această dată, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

 

Secțiunea 7 - INTRERUPEREA/ INCETAREA CAMPANIEI

7.1 Campania va putea fi intreruptă/ incetată inainte de termen in caz de forta majora si/ sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe portalul Organizatorului (www.bcr.ro) sau prin afisare la unitatile teritoriale.

7.2 In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 sunt incluse si hotărarile instantelor judecătoresti, precum si actele unor autorităti publice competente.

7.3 Pentru situatiile avute in vedere la pct. 7.1 si pct. 7.2, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despăgubire sau alte asemenea pretentii.

 

Secțiunea 8 - PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

8.1 Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fară limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016. Toti clientii care vor dori să achizitioneze o polită de asigurare facultativa a locuintei, vor fi informati in legatură cu desfasurarea Campaniei printr-o fereastră destinată special acestui scop care se deschide după selectarea din magazinul aplicatiei George a politei de asigurare facultative a locuintei, inainte de inceperea fluxului propriu-zis de contractare. In cadrul aceluiasi ecran, clientul este informat cu privire la posibilitatea de a se retrage din campanie prin mesajul de forma ’’Nu doresc sa particip la această campanie’’ si poate bifa căsuta corespunzatoare din ecran. In acest caz, clientii pot achizitiona din fonduri proprii asigurarea facultativă si asigurarea obligatorie.

8.2 Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitării drepturilor care rezultă in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de către participanti, după cum urmează: pentru inrolarea in 4 Campanie, acordarea contravalorii politei PAD, respectarea obligatiilor legale ce revin BCR (ex.pastrare evidente, obligatii fiscale dacă este cazul), pentru relizarea intereselor legitime ale BCR prin realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienti, produsele si serviciile BCR si prin transmiterea de informatii privind Campania in derulare. Furnizarea datelor este voluntară. Refuzul furnizării acestora poate atrage insă imposibilitatea participarii la Campanie.

8.3 Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi introduse in baza de date destinată consumatorilor de produse si servicii BCR si vor fi stocate pe durata necesară organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia arhivarii. Dupa expirarea duratelor de stocare, este posibil ca Organizatorul sa anonimizeze datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru scopuri statistice.

8.4 Participantii la Campanie beneficiază de urmatoarele drepturi in contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale automatizate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta responsabilul cu protectia datelor al Organizatorului la adresa de e-mail: dpo@bcr.ro

 

Sectiunea 9 - ERORI ALE MATERIALELOR PROMOTIONALE

9.1 In caz de neconcordanta intre prevederile existente pe materialele publicitare si prezentul Regulament, prevederile prezentului Regulament vor prevala.

 

SECTIUNEA 10 - ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI

10.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participanţii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/ sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin participantului, fara alte despagubiri sau plati.

10.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor pe site-ul www.bcr.ro si/ sau prin afisare la unitatile teritoriale. Anunţul se va face de catre Organizator cu cel putin 5 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

 

Prezentul Regulament a fost redactat si semnat astazi 20 Septembrie 2022, la Bucuresti.

Denumirea/Adresa Organizatorului

Banca Comerciala Romana S.A., Calea Plevnei nr 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, Romania