Credit pe documente de livrare

Se poate acorda clienţilor cu activitate de producţie/comerţ sau prestare de servicii, care au realizat o cifră de afaceri de cel puţin 1 milion echivalent EUR pe an

 • Este un produs de creditare flexibil, care se adaptează necesităţilor clienţilor
 • Acoperă nevoi temporare de finanţare
 • Consultanţă specializată privind alegerea soluţiei de creditare, adaptată necesităţilor clientului
 • Consultanţă gratuită la întocmirea documentaţiei de credite

Caracteristici

 • Moneda de acordare: lei sau valută pentru creanţele plătibile în valută pe teritoriul României
 • Plafon: în cazul finanţării pe baza unui acord cadru de creditare, plafonul maxim care poate fi aprobat rezultă din analiza fluxului de lichidităţi previzionat pe perioada creditării
 • Termen de valabilitate al acordului cadru de creditare: maxim 1 an de la îndeplinirea condiţiilor de  tragere în baza acordului, cu posibilitatea prelungirii pe noi perioade de câte 1 an
 • Termenele de plată stipulate în contractele comerciale/facturi să nu depăşească 90 de zile de la livrare/emitere
 • Creditul pe documente de livrare se acordă prin:
  • contract de credit distinct – pentru o singură tranzacţie
  • acord cadru de creditare, în sistem revolving, în cazul tranzacţiilor multiple
 • Volumul fiecărui credit acordat de bancă (prin contract de credit distinct sau prin act adiţional în baza acordului cadru de creditare revolving) nu va depăşi 80% din valoarea facturilor aferente documentelor de livrare prezentate în vederea finanţării, inclusiv TVA.
 • La determinarea volumului creditului se va ţine cont şi de modalitatea de plată specificată în contractul comercial (avansuri primite, reţineri din valoarea nominală a facturii pentru buna execuţie, perioada stipulată în contract pentru plata bunurilor/serviciilor livrate/prestate etc).
 • Se poate acorda:
  • numai în cazul unor debitori agreaţi în prealabil de către bancă, ţinând cont de istoricul plăţilor efectuate de aceştia către client.
  • clienţilor cu activitate de producţie/comerţ sau prestare de servicii, care au realizat o cifră de afaceri de cel puţin 1 milion echivalent EUR pe an (conform ultimului bilanţ sau conform balanţei prezentate la momentul solicitării creditului) şi un serviciu bun al datoriei faţă de bancă
 • În cazul acordului cadru de creditare, sumele rambursate în perioada de valabilitate, aferente documentelor de livrare în baza cărora se efectuează finanţarea, reîntregesc plafonul de finanţare aprobat.

Garanţii

 • garanţii reale mobiliare
  • cesiune de creanţă asupra drepturilor de încasat asupra drepurilor de încasat rezultate din contractele comerciale sau din factura/facturile finanţate
  • garanţie reală mobiliară fără deposedare asupra depozititului colateral în care se vor vira sumele cesionate

Documente

 • Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal societatea
 • documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, balanţe de verificare). Banca va solicita, după caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilanţului conform reglementărilor legale în vigoare.
 • fluxul de lichidităţi (cash flow) şi bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii generale aferent perioadei pentru care se solicită creditul
 • acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare
 • certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi cel puţin o dată pe an)
 • documente contractuale încheiate între client şi partenerii săi comerciali, acestea stând la baza documentelor de livrare prezentate spre finanţare
 • documentele de livrare care să ateste efectuarea livrărilor/prestarea serviciilor (facturi comerciale, aviz de expediţie document de transport etc.)
 • contractul de cesiune de creanţă asupra drepturilor de încasat din facturi şi/sau din contractele comerciale
 • contractul de garanţie reală mobiliară fără deposedare asupra depozitului colateral în care se vor vira de către debitorul cedat sumele datorate împrumutatului şi cesionate de acesta în favoarea băncii
 • orice alte documente considerate necesare de bancă