Credit subvenţie APIA – măsuri de agromediu şi zone defavorizate Axa II PNDR – Campania 2012

 • Finanţarea activităţii agricole până la momentul plăţilor efective a subvenţiilor de către APIA
 • Timp redus de obţinere a creditului
 • Flexibilitatea condiţiilor de aprobare
 • Accesibilitate sporită având în vedere facilităţile oferite de gama de garanţii acceptate de bancă

Tip credit: credit punte care are ca destinaţie finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente, de către beneficiarii Măsurilor de dezvoltare rurală cuprinse în Axa II a PNDR 2007-2013, respectiv: Măsura 211 „Sprijin pentru zona montană defavorizată”, Măsura 212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană” şi Măsura 214 „Plăţi pentru agromediu”.

Beneficiarii creditului: clienţi corporate, micro, PFA (inclusiv producătorii agricoli autorizaţi sau neautorizaţi ca PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale) care desfăşoară activităţi agricole pe terenurile agricole din zonele vizate (indiferent de statutul juridic al terenului), respectă bunele condiţii agricole şi de mediu şi sunt fermieri beneficiari eligibili ai măsurilor de agromediu şi zone defavorizate (Măsurile 211, 212 şi 214) cuprinse în Axa II din PNDR 2007-2013.

Destinaţia creditului: finanţarea capitalului de lucru necesar desfăşurării activităţilor curente, până la încasarea subvenţiilor de la APIA.   

Moneda: RON

Valoarea creditului: maxim 80% din suma cuvenită împrumutatului, pe care acesta o are de încasat de la APIA, conform Adeverinţei de înregistrare fermier eliberată de către APIA. Denominarea  creditului în lei se stabileşte utilizând cursul RON/EUR comunicat de Banca Centrală Europeană.

Cuantumul subvenţiei APIA se determină astfel:

 • pentru Măsura 211 sprijinul financiar este de 107 EUR/ha
 • pentru Măsura 212 sprijinul financiar se acordă astfel:
  • Zone Semnificativ Defavorizate (ZSD) 94 EUR/ha
  • Zonele Defavorizate de condiţii naturale Specifice (ZDS) 80 EUR/ha

Pentru Măsurile 211 şi 212 subvenţia APIA se calculează ţinând cont de degresivitatea sprijinului financiar la nivel de măsură şi categorie de zonă defavorizată, conform Fişelor tehnice din PNDR 2007-2013.

 • pentru Măsura 214 se acordă sprijin financiar diferenţiat pe pachete astfel:
  • Pajişti cu Inaltă Valoare Naturală – 124 EUR/ha
  • Practici Agricole Tradiţionale – 58 EUR/ha
  • Pajişti Importante Pentru Păsări – pachet pilot:
   • Pachetul 1 – Varianta 3.1 – Crex Crex: 209 EUR/ha
   • Pachetul 2 – Varianta 3.2 – Lanius minor, Falco vespertinus – 101 EUR/ha
  • Culturi verzi – 130 EUR/ha.
  • Agricultura ecologică:
   • Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) –162 EUR/ha
   • Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi) – 335 EUR/ha
   • Livezi – 393 EUR/ha
   • Vii – 393 EUR/ha
   • Plante medicinale şi aromatice – 270 EUR/ha

Perioada de creditare: termen scurt, astfel încât scadenţa finală să nu fie mai târziu de 30.06.2013, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii, în funcţie de notificările ulterioare ale APIA cu privire la data plăţii subvenţiilor.

Tragerea creditului:  una sau mai multe tranşe

Scadenţa finală: creditul va fi rambursat din subvenţia plătită de APIA sau din sursele proprii ale împrumutatului, însă nu mai târziu de 30.06.2013 inclusiv, cu excepţia cazului în acest termen a fost prelungit prin încheierea de acte adiţionale la convenţia încheiată între BCR, APIA şi FGCR. Subvenţia va fi virată de către APIA în contul de depozit colateral cu cesiune de creanţă deschis de împrumutat la BCR.

Documentaţia standard:

a) pentru clienţii corporate: documentele necesare acordării unui împrumut BCR conform reglementărilor interne privind activitatea de creditare corporate cu următoarele excepţii:

 • Situaţiile financiar-contabile sunt obligatorii doar pentru ultimele două perioade financiare: ultimul bilanţ (31 decembrie) şi ultima balanţă de verificare trimestrială încheiată, dar nu mai veche de 4 luni de la data analizei cererii de credit sau ultimele 2 bilanţuri/situaţii de raportare (31 decembrie şi 30 iunie) dacă nu s-a încheiat încă balanţa trimestrială. În situaţia în care garantarea creditului se realizează cu garanţie emisă de FGCR/FNGCIMM, se vor solicita şi documentaţia stabilită în convenţiile încheiate cu FGCR/FNGCIMM.

b) pentru clienţii micro (persoane juridice): documentele necesare acordării unui împrumut BCR conform reglementărilor interne privind creditarea clienţilor micro, cu următoarele excepţii:

 • Situaţiile financiar-contabile sunt obligatorii doar pentru ultimele două perioade financiare: ultima situaţie de raportare (anuală sau semestrială) şi ultima balanţă de verificare trimestrială încheiată, dar nu mai veche de 4 luni de la data analizei cererii de credit. În situaţia în care garantarea creditului se realizează cu garanţie emisă de FGCR/FNGCIMM, se vor solicita şi documentaţia stabilită în convenţiile încheiate cu FGCR/FNGCIMM.

c) pentru clienţii PFA (inclusiv producătorii agricoli individuali autorizaţi şi/sau neautorizaţi ca PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale): conform anexei 3c la reglementarea Credit subvenţie APIA.

Documentaţia specifică:

 • Adeverinţa înregistrare beneficiar emisă de APIA, în original
 • Decizia de plată emisă de APIA  - document din care reiese data autorizării la plată a cererii depuse de beneficiar la APIA pentru subvenţia aferenta măsurilor AXA II PNDR – Campania 2012;
 • Cererea de credit cu specificarea destinaţiei creditului
 • Un extras valabil la data deciziei de vot (I/II, după caz) şi unul valabil cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data semnării contractului de credit, indicând că nu există înregistrari în Buletinul Insolvenţei (extrasele vor fi obţinute prin consultare on line de pe website www.buletinulinsolventei.ro)
 • În cazul în care creditul este garantat de către FGCR:
  • Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM-urilor (se completează inclusiv de către clienţii PFA, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale)
  • Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea întreprinderii în categoria „firme în dificultate financiară” (se completează inclusiv de către clienţii PFA, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale)
 • În cazul în care creditul este garantat de către FNGCIMM se solicită şi documentaţia specifică stabilită Convenţiilor încheiate între BCR şi FNGCIMM.

Pentru clienţii corporate

 1. Cesiune de creanţă prin care se vor cesiona în favoarea băncii sumele cuvenite clientului în cadrul schemelor de sprijin financiar aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate cuprinse în Axa II din PNDR 2007 – 2013 - Campania 2012, gestionate de APIA;Pentru stabilirea valorii admise în garanţie, se consideră o rată de depreciere 10% (obligatoriu)
 2. Ipotecă mobiliară asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor curente cu valoare 0 (zero) (obligatoriu)
 3. Pentru clienţii din categoria IMM definite conform Legii nr.346/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi societăţile agricole definite conform Legii nr.36/1991 cu excepţia întreprinderilor mari): garanţie individuală emisă de FGCR/FNGCIMM de până la 80% din valoarea creditelor acordate de BCR (opţional, numai în completarea garanţiilor menţionate la pct. a şi b de mai sus)
 4. Alte tipuri de garanţii reale şi/sau personale, după caz, numai în completarea garanţiilor menţionate la pct. a şi b de mai sus, conform Manualului de garantii BCR.

Pentru clienţii micro şi PFA (inclusiv întreprinderi individuale, întreprinderi familiale) se foloseşte următoarea structură de garanţii (obligatoriu):

Volum creditCredit ≤ 150.000 RONCredit> 150.000 RON
Garanţii

 - Ipoteca mobiliară asupra soldului creditor al conturilor/ subconturilor curente cu valoare 0

- Cesiune de creanţă asupra sumelor reprezentând subvenţie APIA. Pentru stabilirea valorii admise in garantie se va considera o rata de depreciere de 10%- Contract de fideiusiune cu valoare 0, valoarea zero nu se precizează în contractul de fideiusiune

 

- Ipoteca mobiliară asupra soldului creditor al conturilor/ subconturilor curente cu valoare 0

- Cesiune de creanţă asupra sumelor reprezentând subvenţie APIA. Pentru stabilirea valorii admise in garantie se va considera o rata de depreciere de 10%

- Garanţie emisă de FGCR/FNGCIMM şi/sau garanţii cu risc scăzut (până la 80% din valoarea creditului) (una din cele 2 variante sau mixul lor)

- Contract de fideiusiune cu valoare 0, valoarea zero nu se precizeaza în contractul de fideiusiune

Costul garanţiei FGCR:

beneficiarul garanţiei va plăti FGCR/FNGCIMM un comision calculat după formula:

Valoare comision de garantare =Procent de garantare (%) X Val. garanţie individuală X nr.luni creditare/12